×
1 Valitse EITC/EITCA-varmenne
2 Käytä verkko-oppimista ja testausta
3 Hanki EU: n IT-sertifiointi päivissä!

Vahvista tietotekniikkaosaamisesi eurooppalaisen IT-sertifioinnin (EITC/EITCA) puitteissa kaikkialta maailmasta täysin verkossa!

EITCA-akatemia

Digitaalisen osaamisen todistusstandardi on laatinut Euroopan IT-sertifiointilaitos digitaalisen yhteiskunnan kehityksen tukemiseksi

FORGOT YKSITYISKOHDAT?

LUO TILI

Valitse sertifikaatti

Valitse kiinnostava EITC/EITCA-sertifiointiohjelma ja aloita 10 päivän ilmainen kokeilu.

Pääset ohjelmaan

Seuraa verkko-oppimisohjelmaasi, harjoittele, valmista ja pääse täysin e-testaukseen.

Hanki Certified

Ansaitse EITC/EITCA-sertifiointisi, EU: n tunnustama tietotekniikkaosaamisen todistus.

Lisätietoja EITC/EITCA-sertifikaateista

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy on kansainvälinen IT-osaamisen varmentamisohjelma, joka perustuu eurooppalaiseen IT-sertifiointistandardiin (EITC), joka on kehitetty ja levitetty vuodesta 2008 lähtien. Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos Brysselissä (EITCI Institute, sertifiointielin).

EITCA-akatemia toteutetaan täysin verkossa pääsyn fyysisten ja taloudellisten esteiden vähentämiseksi. Sekä oppimis- että koemenetelmät sisältävät digitaalisesti avustetun etämuodon. EITCA-akatemia koostuu EITC- ja EITCA-sertifikaateista. Se on saatavana EU-pohjaisena kehyksenä yksilöiden ammatillisten IT-pätevyysten muodolliselle todistamiselle, tunnustetaan kansainvälisesti ja tarjoaa siten IT-taitojen tunnustamisen kansallisuudesta riippumatta virallisissa asiakirjoissa, jotka EITCI-instituutti on digitaalisesti antanut ja todentamassa. Lisätietoja EITC/EITCA-sertifioinnin hallintoelimestä löytyy asiaankuuluvasta EITCI-instituutin sivut.

EITCA-akatemia muodostaa kansainvälisen IT-osaamisen sertifiointikehyksen, jonka etenemisen taso on monimutkaisuuden ja opetussuunnitelmien sisällön perusteella verrattavissa jatko-korkeakoulutuksen yhdistämiseen ammatillisen ammattikoulutuksen kanssa. Se on saatavana EU: ssa ja ulkomailla yksinomaan etäopiskelun ja etäkokeen muodossa, mikä antaa sekä EU: n että EU: n ulkopuolisille kansalaisille mahdollisuuden saada helposti virallinen vahvistus ammatillisesta IT-pätevyydestään ja -taitoistaan ​​Brysselistä eurooppalaiseen tietotekniikkaan perustuvalla todistusstandardilla. Sertifiointijärjestelmä ilman fyysistä läsnäoloa ja vain murto-osa kustannuksista, jotka liittyvät paikallaan olevaan EU-pohjaiseen koulutukseen. Ohjelman levittämistä ohjaa ja tukee ensisijaisesti EITCI-instituutti, jonka tehtävänä on edistää digitaalista lukutaitoa, elinikäistä oppimista, digitaalisesti mahdollistamaa sopeutumiskykyä ja estää digitaalista syrjäytymistä sekä pyrkiä korkeatasoisen vertailutason luomiseen sertifioitujen IT-taitojen käyttöön. panee näin ollen täytäntöön Euroopassa Euroopan komission politiikan suuntaviivat, sellaisina kuin ne on esitetty Euroopan digitaalistrategia Eurooppa 2020 -strategiaan (EY: n DAE: n digitaalisen lukutaidon, taitojen ja osallisuuden pylvään puitteissa).

EITCA/KC IT-avaintaitojen sertifikaatti
EITCA/KC

EITCA/CG-tietokonegrafiikkatodistus

EITCA/CG

EITCA/BI-yritystietotodistus

EITCA/BI

EITCA/IS-tietoturvatodistus

EITCA/IS

Esimerkki EITC-sertifikaatista

EITC

EITCA Academy -sertifikaatti on kattava taitojen vahvistamiseksi vahvistettu eurooppalainen IT-sertifiointiin (EITC) perustuva standardi kansainvälisesti tunnustetulle muodolliselle vahvistukselle erikoistumisesta tietyllä sovelletun tietotekniikan alalla. EITCA-sertifikaatit antavat sen osallistujille maailmanlaajuisesti mahdollisuuden saada vankka vahvistus monista osaamistaan, jotka muodostavat erikoistumisen tietylle digitaaliselle alalle, ryhmittelemällä asiaankuuluvat EITC-sertifikaatit, jotka kaikki on myönnetty Brysselissä etäopiskelun ja täysin etäkokeiden kautta. Kaikki sertifiointimenettelyt toteutetaan etänä ja verkossa sertifioinnin hallintoelimen, Brysselissä sijaitsevan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen (EITCI) standardoinnin ja akkreditoinnin perusteella. Sekä EITC- että EITCA Academy -sertifikaatit on integroitu täysin EITCI-levitetyn IT ID eCV -digitaalisen osaamisen ja taitojen nykyaikaiseen esityskehykseen.

Mukaan Euroopan digitaalistrategia (DAE, Euroopan komission lausunto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, KOM (2010) 245, Bryssel, elokuu 2010) digitaaliset taidot ovat nyt perusta tietoyhteiskunnan kehittämiselle (IS) tietopohjaisessa taloudessa (KBE) maailmanlaajuisesti. Äskettäisten Eurostatin kyselyjen mukaan 30 prosentilla EU: n kansalaisista (150 miljoonaa eurooppalaista) ja yli 90 prosentilla koko maailman väestöstä ei ole riittävää tietotekniikkaosaamista, minkä vuoksi heidän on vaikea toimia nykyaikaisilla globalisoituneilla työmarkkinoilla. Tämä muodostaa esteen sekä ammatilliselle että henkilölliselle kehitykselle, kun taas jäljellä olevan osan Euroopan unionin kansalaisista tietotekniikkaosaaminen on edelleen riittämättömästi kohdennettua ja heidät vanhennetaan nopeasti. Huolimatta monista ponnisteluista päätöksenteossa ja julkisen ja yksityisen sektorin vastaisista toimista digitaalisen taitojen leviämisen ja markkinoiden sekä sosiaalisten tarpeiden välisen kuilun kaventamiseksi, tilanne ei parane merkittävästi.

Koska nykyään kyky käyttää tietotekniikkaa on erittäin tärkeä ja hyödyllinen itsensä kehittämiselle sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tavalla, niin sanotut digitaaliset avaintaidot ovat olennaisia ​​tietoon perustuvan talouden kannalta (Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18. joulukuuta 2006 (2006/962/EY). DAE: n, joka muodostaa perustan uudelle Euroopan unionin jatkokehitysstrategialle ("Eurooppa 2020 - Innovatiivinen unioni"), tärkein viesti on tarve tehostaa Euroopan kansalaisten jatkuvaa koulutusta tietotekniikan alalla (mikä johtaa lisätä tällä alalla koulutettujen väestöprosentteja ja parantaa samalla koulutuksen laatua yleiseurooppalaisten ja kansainvälisten laajuisten sertifiointiohjelmien yhteydessä käyttämällä tehokkaita digitaalisia menetelmiä (erityisesti verkko-opiskelua) ja tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ohjelmissa, jotka osallistuvat muodollisesti sertifioidun koulutuksen rahoittamiseen EITCI-instituutti, joka kehittää ja levittää EITC/EITCA -sertifiointistandardeja, pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista EU: n kasvua edistävissä julkisissa politiikoissa.

Yleiseurooppalaista standardia, jota edistetään kohti sen kansainvälistä tunnustamista ja joka on ohjelmoitu mahdolliseen kattavuuteen, joka on verrattavissa muodolliseen akateemiseen jatkotutkintoon, samalla kun se suunnataan käytännössä muodostamaan sovellettava digitaalinen pätevyystodistus tietotekniikan alalla, etsitään siten tärkeäksi välineeksi tukemaan digitaalisten taitojen aukko EU: ssa. Tällainen standardi otettiin käyttöön eurooppalaisen IT-sertifioinnin (EITC) muodossa vuonna 2008, ja Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos EITCI kehitti sitä jatkuvasti viime vuosina. Tämä standardi on perusta eurooppalaisen IT-sertifiointikorkeakoulun määritelmälle, sillä se tarjoaa kaksi sertifiointiohjelmaa yhdessä:

  • EITC-sertifiointi (eurooppalainen tietotekniikkasertifikaatti) - mukaan lukien erityiset sertifiointiohjelmat, jotka on kapeasti määritelty tietyissä taitoissa ja sovelluksissa (kunkin EITC-ohjelman viittaus ohjelman kattavuuteen on noin 15 tuntia),
  • EITCA-sertifiointi (European Information Technologies Certification Academy) - mukaan lukien aluekohtainen erikoistumisosaamisohjelma, ryhmittelemällä useiden asiaankuuluvien EITC-sertifikaattien sarjat (ohjelman viitteellinen kattavuus välillä 150–180 tuntia).

EITC- ja EITCA-sertifiointiohjelmat käynnistettiin peräkkäin vuonna 2008, ja siitä lähtien nämä ohjelmat ovat nousseet tunnustetuiksi digitaalisten taitojen sertifiointikehyksiksi yhdessä niiden jatkuvan kehittämisen ja päivityksen kanssa sekä Brysselissä sijaitsevan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen levittämänä. . EITCI-instituutti on sittemmin myöntänyt EITC- ja EITCA-sertifikaatteja yli 40 maassa kattaen tietotekniikan, suunnittelun, tietoverkkoturvallisuuden ja yleisen digitaalisen osaamisen erityisalueet edistäen siten digitaalista lukutaitoa ja tietotekniikan ammattitaitoa ja torjuen digitaalista syrjäytymistä.

IT-osaamisen sertifiointi on muodollinen tapa vahvistaa yksilön pätevyys tietyillä tietotekniikan osaamisalueilla, jotka liittyvät soveltavaan tietotekniikkaan ja tietotekniikkaan. EITC/EITCA-todistukset ovat todistusasiakirjat, jotka tukevat muita muodollisia tapoja vahvistaa ammatillisessa ja akateemisessa koulutuksessa hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet (mukaan lukien yliopistojen ja koulujen todistukset tai tutkintotodistukset). EITC- ja EITCA Academy -sertifiointijärjestelmät ovat tässä suhteessa erityisen tärkeitä helpottamalla politiikkaa, jolla pyritään levittämään digitaalisia taitoja tietotekniikan ammattilaisten ja atk-insinöörien välille, mutta myös kaikille muille aloille, jotka ovat ammattimaisesti aktiivisia muualla, joskus kaukana IT: stä.

EITCA Academy -ohjelma, jota toteutetaan Brysselissä sijaitsevan eurooppalaisen tietotekniikan sertifiointilaitoksen johdolla, mahdollistaa - online-tutkintomenettelyn onnistuneen suorittamisen jälkeen - EITCA Academy -sertifikaattien hankkimisen digitaalisesti Brysselissä yhdessä yksityiskohtaisten täydennysten ja kaikkien korvaavien EITC: n kanssa. sertifikaatit. Itse sertifiointi on mahdollista sekä täydellisen EITCA Academy -ohjelman puitteissa valitulla erikoistumisalueella (tentit kaikissa EITCA-sertifikaateissa, jotka sisältyvät Akatemian ohjelmaan, jolloin saadaan täydellinen EITCA Academy -sertifikaatti, tutkintotodistuslisä ja kaikki asiaankuuluvat EITC-todistukset) sekä kapeammin määriteltyjen yksittäisten EITC-sertifikaattien sisällä (yksi koe ja yksi EITC-sertifikaatti kussakin vastaavassa EITC-ohjelmassa).

EITCA Academy -sertifikaattiohjelmaa (vastaa 150-180 tuntia paikallaan pidettäviä tunteja tai vakio-yliopiston jatkokoulutuksen 2 yliopisto-lukukautta) voidaan verrata kattavuuteen, kuten edellä todettiin, erikoistuneeseen jatko-opintoon, mutta sen käytännön suuntaan ja Kansainvälisesti levitetyn EU-pohjaisen sertifiointistandardin edut voivat osoittautua, että joillekin se on parempi valinta.

Tärkeä EITC/EITCA-sertifiointiohjelmien piirre on mahdollisuus suorittaa pidemmän ajanjakson aikana vain yksittäisiä EITC-ohjelmia ajankohtaisesta ryhmästä, joka muodostaa vastaavan EITCA-akatemian (yksittäiset erikoistuneet EITC-sertifikaatit, joiden keskimääräinen didaktinen sisältö on 15 tuntia) ja siten todistuksen jälkeen Todistus parantaa virallisten taitojen todistamista. EITC/EITCA-pätevyysvarmennusohjelmat sisältävät alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan mukaisia ​​sisältöjä, joten niiden suorittamiseen ei vaadita aiempaa tietotekniikkaosaamista, huolimatta niiden edistyneestä ja erikoistuneesta luonteesta sekä korkean laadun osoittamisesta. Tämä mahdollistaa jopa useimpien erikoistuneiden EITC/EITCA-ohjelmien onnistuneen suorittamisen askel askeleelta yksilöiden kautta ilman aikaisempaa IT-asiantuntemusta, samalla kun ne ovat merkityksellisiä myös IT-ammattilaisille ja vastaavien alojen asiantuntijoille.

EITCA-akatemia ja EITC-sertifiointimenettelyt johtavat paitsi asianmukaisesti turvattujen digitaalisten sertifikaattien myöntämiseen (EITCA-akatemian tapauksessa mukana yksityiskohtaiset sertifikaattilisäosat ja kaikki asiaankuuluvat korvaavat EITC-sertifikaatit) ja EITC-sertifikaattien tapauksessa, jotka sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen itse Certifacate), mutta myös tarjoamalla asiaankuuluvia sähköisiä validointipalveluita. Digitaaliset EITC/EITCA-sertifikaatit on ymmärrettävä niiden ainutlaatuisiksi tunnusnumeroiksi, jotka anettaessa asianmukaisesti turvattujen tietojen kanssa EITCI Institute -sertifikaatin validointijärjestelmään mahdollistavat sertifikaattien online-varmennuksen sekä varmenteen haltijan suorittaman ohjelman laajuuden yksityiskohdat. sekä lataamalla tai tulostamalla riittävät vahvistukset ja lisäykset. EITC-sertifikaatit (saatu yksittäin tai osana EITCA Academy -sertifikaattia) on suunniteltu tunnuksella, joka sisältää QR-koodeja, jotka mahdollistavat automaattisen koneentunnistuksen ja varmentamisen puhelinkamerapohjaisilla QR-skannaussovelluksilla.

EITCI-instituutti suorittaa tutkinto- ja sertifiointimenettelyn, jolla pyritään vahvistamaan muodollisesti tietämys tietotaidon tietotekniikan tietyillä osa-alueilla, julkaistujen ehtojen mukaisesti, täysin etänä erityisessä verkkokokeilujärjestelmässä, joka on integroitu e -oppimisalusta.

Kaikki EITCI: n myöntämät eurooppalaiset IT-sertifikaatit, mukaan lukien EITC- ja EITCA Academy -sertifikaatit, ovat saatavana täysin verkossa ilmoittautumismaksuilla, kuten EITC/EITCA-sertifikaattiluettelo.

Voit joko osallistua valittuihin EITCA Academy -ohjelmiin tai valittuihin EITC ohjelmiin.

EITCA Academy -ohjelma koostuu useista EITC-ohjelmista (tavallisesti 10–12), joista jokaisessa on vakiomuotoinen 15 tunnin opetussuunnitelman kattavuus (se tarkoittaa, että yhden EITC-ohjelman laajuus vastaa noin 15 tuntia kiinteää didaktiikkaa ja oppimista). Siksi tietty EITCA Academy -ohjelma vastaa 150–180 tuntia opetussuunnitelman kattavuutta, ja sellaisenaan se muodostaa ammatillisen, yhteisen, temaattisen ja johdonmukaisen IT-pätevyyden todistuksen tietyllä tietotekniikan erikoistumisalueella, joka tarjoaa kattavuutta verrattavissa jatko-opintoihin.

Lyhyesti sanottuna EITCA Akatemia ryhmittelee relevantit EITC-sertifiointiohjelmat tietyllä tieteenalalla (esim. Tietoturva, yritystietotekniikka tai tietokonegrafiikka). Yhteisen EITCA Academy -sertifikaatin saamiseksi on suoritettava ja onnistuneesti läpäistävä kaikki koostuvat EITC-kokeet (ja siten hänellä on oikeus yhteiseen EITCA Academy -sertifikaattiin ja kaikkiin ohjelmaan sisältyviin asiaankuuluviin EITC-todistuksiin).

Voidaan myös päättää harjoittaa vain yksittäisiä EITC-sertifiointeja, jolloin saadaan kapeasti määritelty muodollinen vahvistus merkityksellisistä taidoista, jotka koskevat hyvin määriteltyä ja johdonmukaista aihetta, tekniikkaa tai ohjelmistosovellusta (esim. Aiheita, kuten salauksen perusteet, objektiohjelmointi, HTML, rasterigrafiikka, 3D-mallinnus jne.).

Jokainen asiasta kiinnostunut voi osallistua EITCA Academy- ja EITC Certification -ohjelmiin. Ohjelma on saatavana verkossa, eikä ohjelmaan osallistuvien henkilöiden kotimaihin tai kansallisuuksiin ole rajoituksia. Ainoa ehto on Internet-yhteys etäopiskeluun ja etäkokeen suorittamiseen, joita tarvitaan sertifiointimenettelyihin ja sertifikaattien myöntämiseen Brysselissä, EU.

Aloitaksesi sinun on rekisteröitävä tili EITCA Academyssa. Tilin rekisteröinti on ilmaista. Tilillä saat pääsyn mielenosoituksiin ja ilmaisiin resursseihin, joiden avulla voit paremmin valita itsellesi sopivan EITCA-akatemian tai EITC-sertifikaatin.

Ilmoittautuaksesi valittuun EITCA Akatemiaan tai EITC-sertifiointiohjelmiin edellyttää, että sinulla on rekisteröity tili ja tehtävä tilauksesi valitsemastasi EITCA Akatemiasta tai EITC-ohjelmasta. Voit lisätä valitsemasi ohjelmat tilaukseesi ja valinnan suorittamisen jälkeen voit maksaa muodollisuuksien suorittamisesta perittävän maksun. Sitten kun tilauksesi on käsitelty (jonka järjestelmä tekee automaattisesti muutamassa sekunnissa), sinulle annetaan online-käyttöoikeus tilillesi valitsemiin ohjelmiin/ohjelmiin.

EITCA Academy -sertifikaattien osalta on 80 prosentin EITCI-tuki, joka myönnetään vastaavalla maksualennuksella (koskee kaikkia kiinnostuneita henkilöitä ympäri maailmaa ja liittyy Digitaalisten taitojen ja työpaikkojen koalitioon EITCI-instituutin lupaukseen lisätä EITC/EITCA-sertifikaatin saatavuutta levittäminen ja taloudellisten esteiden poistaminen). EITCI-tuen soveltaminen 5-kirjaimella digitaalisella koodilla mahdollistaa EITCA Academy -maksun alentamisen 20 prosenttiin. Tämän 80-prosenttisesti tuetun EITCA Academy -käyttöoikeuden ansiosta se voi olla parempi vaihtoehto useille yksittäisille EITC-sertifiointiohjelmille, jos olet kiinnostunut osoittamaan yksittäistä taitopakettia, mutta erikoistumistasi tietylle tietotekniikan alueelle.

Henkilöstönsä siirtävien laitosten ja yritysten tapauksessa tilaus voidaan tehdä institutionaalisella tilillä, joka alkaa vähintään kolmelta valtuutetusta henkilöstön jäsensuunnitelmasta, joihin sisältyy joukko lisäpalveluita (mukaan lukien yksityiskohtainen seuranta ja raportointi didaktisten ja varmennusmenettelyjen etenemisestä, kuten sekä joustavilla ja kustannustehokkailla suunnitelmilla).

Kuten kaikki ammatillisesti sertifioidut pätevyystodistusohjelmat, EITCA-akatemia ja sen perustana olevat EITC-sertifiointiohjelmat eivät yleensä ole ilmaisia ​​(lukuun ottamatta vammaisten, ylemmän korkeakoulun nuorten ja heikosti sosiaalis-taloudellisessa asemassa olevien, lukuisissa matalan kehitysmaat). Etäkoulutuksesta ja etäkokeesta johtuvat ohjelmaan osallistumisen kustannukset kuitenkin vähenevät tehokkaasti verrattuna perinteiseen paikalliseen (fyysiseen läsnäoloon perustuvaan) koulutukseen. EITCA-akatemian tavoitteena on vähentää mahdollisesti esteitä pääsyyn EU: n pohjaiseen muodolliseen ammatilliseen tietotekniikkapätevyyteen ja tehdä siitä tavoitettavissa potentiaalisille osallistujille kaikkialta maailmasta.

Nykyiset EITC-sertifiointi- ja EITCA Academy -sertifiointiohjelmien palkkiot esitetään luettelossa, ja niiden vastaavat määrät ovat 110 euroa ja 1100 euroa. EITC/EITCA-sertifiointimaksut kattavat kaikki sertifiointimenettelyihin ja ansaittujen digitaalisten sertifikaattien myöntämiseen liittyvät kustannukset. Lisämaksuja peritään valinnaisen varmennetun paperitodistuksen antamisesta ja toimittamisesta (nämä maksut riippuvat fyysisesti turvattujen todistusten jäljennösten lukumäärästä sekä Brysselistä kotimaasi lähettävien paperitodistusten kansainvälisistä toimituspalveluista). On myös mahdollista käyttää pysyvästi tai väliaikaisesti vain digitaalisia EITC/EITCA-varmenteita (jotka voit tarvittaessa tulostaa itse viitevalmiissa paperimuodossa EITC/EITCA-varmenteiden validointi).

EITCA-akatemian ja EITC-sertifiointimaksujen kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat verrattuna vertailukelpoisen ammatillisen tietotekniikan koulutuksen, koulutuksen ja sertifioinnin keskimääräisiin kustannuksiin EU-maissa sen online-muodon vuoksi. EU: n myöntämät sertifikaatit vahvistavat muodollisesti digitaaliset valmiudet, jotka on saatu Brysselissä etäyhteyden kautta toteutettujen koulutusten ja kokeiden kautta kansainvälisesti tunnustettujen EU: n EITCA- ja EITC-sertifiointistandardien mukaisesti. Lisäksi täysin online-muodon takia perinteiseen, paikallaan pidettävään ulkomaiseen koulutukseen ei liity elinkustannuksia.

Lisäksi osana EITCI-instituutin jatkuvaa sitoutumista tukemaan Euroopan komission digitaalistrategian toteuttamista (joka on Eurooppa 2020 -strategian julkisen politiikan osa) edistämällä digitaalista lukutaitoa, taitoja ja osallisuutta koskevaa pylvästä, EITCI-instituutin välilliset tuet vähentämällä tarjottujen EITCA Academy -ohjelmien maksujen tehokasta vähentämistä entisestään vähemmän kehittyneiden maiden osallistujien ammatillisen tietotekniikkapätevyyden todistamiselle.

EITCA Academy -tilin rekisteröinnin jälkeen on vapaasti saatavana monia koulutusresursseja, jotka antavat mahdollisuuden tutustua paremmin EITCA Academy -malliin ja tietoisempaan päätökseen osallistumisesta. Voit käyttää näitä resursseja (yhdessä asiaankuuluvien esittelyjen kanssa, mukaan lukien etäkokeet) voit rekisteröidä ilmaisen tilisi napsauttamalla Sign up -painiketta tämän sivuston oikeassa yläkulmassa.

Kuinka se toimii3 yksinkertaisessa vaiheessa

(sen jälkeen kun olet valinnut EITCA-akatemian tai valitun EITC-varmenteiden sarjan koko EITCA/EITC-luettelosta)

Opi ja harjoittele

Seuraa online-kattava didaktiikka valmistautuessaan tentteihin. Tuntia ei ole, opiskelet milloin vain.

Hanki IT-sertifikaatti

Tee online-tentti ansaitaksesi EITC-sertifikaatin. Hyväksy kaikki EITCA Academyssa ja saat EITCA-sertifikaatin.

Aloita urasi

EU-pohjaiset EITC/EITCA-sertifikaatit yksityiskohtaisilla lisäyksillä ovat muodollinen todistus ammatillisesta IT-taitostasi.

Joo. EITC/EITCA-ohjelmien oppimis- ja sertifiointiprosessit, samoin kuin kaikki EITC-ohjelmien kokeet, suoritetaan täysin etänä verkossa e-oppimisratkaisujen tukemalla alustalla asynkronisessa tilassa. Joustavasti asynkronisesti organisoidun e-oppimisen didaktisen prosessin ja kaikkien asynkronisesti Internetin välityksellä suoritettavien verkkotutkimusten ansiosta (mahdollistaen suurimman joustavuuden ajoissa, kun osallistuja itse järjestää oppimisaktiviteettinsa sopivana), osallistujan fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä , siksi monet pääsyn esteet joko vähenevät tai poistuvat (esim. maantieteelliset, logistiset tai taloudelliset).

Osallistujalla on yksilöllinen, rajoittamaton pääsy sertifiointiympäristöön, joka tarjoaa hyvin suunnitellun vaiheittaisen didaktisen prosessin, jota ohjelman toteuttamisesta vastuussa oleva henkilöstö valvoo EITCI-instituutin ohjeiden mukaisesti, mukaan lukien elektroniset materiaalit: luennot (sisään multimedia- ja tekstimuoto sekä kuvia, animaatioita, valokuvia tai videoita, jotka ovat saatavana suoraan e-oppimisalustalta), lisättynä opetusohjelmia, laboratorioita (mukaan lukien myös koulutusohjelmien käyttöoikeus ohjelmistoon, sekä asiaankuuluvat interaktiiviset sovellukset) ja rajoittamatonta etädidaktista neuvotteluja.

Verkko-didaktiikka ohjelmoidaan EITC-sertifiointiohjelmaksi, joka päättyy myös EITC: n etätestiin (suljetun testin ominaisuus, sisältäen 15 satunnaisesti suljetun monivalintakokeen kysymyksen annetussa EITC-ohjelman opetussuunnitelmassa). Osallistuja ottaa tämän etätestin varmennusalustalla (jossa osallistuja voi suorittaa verkossa interaktiivisen testin, joka toteuttaa satunnaisesti valitut testikysymykset ja jolla on mahdollisuus palata vastattuihin tai vastaamattomiin kysymyksiin 45 minuutin määräajassa). EITC-tentin läpäisytulos on 60% positiivisia vastauksia, mutta epäonnistuminen tämän rajan saavuttamisessa antaa osallistujalle mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen ilman lisämaksuja (jokaisessa tenttiyrityksessä on käytettävissä yksi ilmainen uudelleentoisto, joka joko läpäisee testin tai parantaa sen läpäisypistettä, minkä jälkeen tutkimusten uusinnat edellyttävät, että hallintoon hakeminen on sallittava, mutta ne jätetään ilman lisämaksua). Kaikkien asiaankuuluvien EITCA Academy -sertifikaattien muodostavien EITCA-kokeiden suorittaminen (korvaavilla EITC-ohjelmilla) johtaa myös vastaavan EITCA Academy -sertifikaatin myöntämiseen (EITCA-lisätestejä ei ole ja EITCA-sertifikaatit annetaan kaikkien ansaitsemisen perusteella) asiaankuuluvat EITCA: n muodostavat EITC-sertifikaatit). Kaikki menettelyt toteutetaan Brysselissä täysin etänä ja todistukset annetaan osallistujille digitaalisesti turvatussa ja todennettavissa olevassa muodossa.

Tärkeä ominaisuus sertifiointiympäristössä mahdollistaa yksityiskohtaisen analyysin kunkin osallistujan oppimis- ja sertifiointiprosessista, mukaan lukien täydelliset tilastot kaikista varmentamisalustan toiminnoista, mikä mahdollistaa toimintaraporttien laatimisen, sekä automaattisen tunnistamisen ja tuen osallistujille, joilla on didaktisia ongelmia materiaalit ja tentit. Didaktisen prosessin toiminnan perusteellinen analysointi mahdollistaa yksilöllisen tukevan lähestymistavan tunnistettuihin osallistujiin, jos se on tarpeen. Osallistujat voivat myös käyttää sitä itse dokumentoimaan oppimisen muodollisesti kolmansille osapuolille tai omista analyyseistä ja suunnittelusta (erityisen hyödyllinen instituutioille ja yrityksille, jotka siirtävät henkilöstönsä varmentamiseen).

Sertifiointialustaa tuetaan jatkuvasti sekä hallinnollisesti että teknisesti. Hallinto sisältää teknisen johtamisen ja alustan toiminnan yleisen hallinnan. Tekninen tuki sisältää käyttäjätuen, jolla on erityinen tukipalvelu, ja ylläpitoa, joka ratkaisee tietoturvajärjestelmiin liittyviä ongelmia, tietojen arkistointiin, tietokantoihin ja alustan toimintojen päivittämiseen (toiminnot, joita omistautunut ja erikoistunut tekninen henkilöstö suorittavat jatkuvasti).

Vuodesta 2008 lähtien EITCI-instituutti on myöntänyt satoja tuhansia EITC- ja EITCA-sertifikaatteja maailmanlaajuisesti (samoin kuin lähes miljoona digitaalista sertifikaattia), jotka ovat saaneet aikaan yli miljoona ihmistä yli 1 maasta, jotka olivat perehtyneet EITC/EITCA-standardiin, joka kattaa lähtötason digitaalinen lukutaito ja perustaidot, tietotekniikan ammattilaisille tarkoitetut tietotekniikan erikoistuneet alueet, perustason edistyneelle tietokonegrafiikan suunnittelulle sekä ohjelmat julkishallinnon digitointiin (e-hallinto) ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan (etenkin vammaiset).

Suurin ero on, että EITCA Academy -sertifikaatti muodostuu tietystä ajankohtaisesti liittyvien EITC-sertifikaattien ryhmästä (yleensä 10–12). Vain hankkimalla kaikki nämä korvaavat EITC-sertifikaatit osallistujalle myönnetään myös erityinen EITCA-sertifikaatti, joka todistaa erikoistumisen asiaan liittyvään alaan (EITCA Academy -sertifikaatin ansaitseminen ei edellytä ylimääräisiä kokeita, se vaatii kokeiden läpäisemisen kaikilla korvaavilla EITC-sertifikaateilla) .

On mahdollista jatkaa EITCA Academy -sertifikaattia hankkimalla yksittäiset EITC-sertifikaatit erillisessä ilmoittautumisessa jokaiselle EITC-ohjelmalle (yksi kerrallaan), mutta on myös mahdollista ilmoittautua suoraan EITCA Academy -tapahtumaan, jolla on pääsy koko EITC-sertifiointiryhmään. valitussa EITCA-akatemiassa. Tämä oikeuttaa osallistujat EITCI-instituutin tukemaan käyttöoikeuteen, joka myönnetään huomattavasti alennetulla EITCA Academy -maksulla, joka on saatavana maailmanlaajuisesti edistämään korkealaatuista ja kattavaa tietoteknisten taitojen levittämistä.

Osallistuja voi valita kokonaisen EITCA-akatemian toteuttamisen (ryhmittelemällä asiaankuuluvat EITC-ohjelmat) ja yhden EITC-ohjelman (tai tietyn EITC-ohjelmien valinnan) välillä.

Jokainen EITC-sertifiointiohjelma viittaa 15 oppitunnin sisällön opetussuunnitelmaan, joka päättyy asianomaisen EITC-sertifioinnin tenttiin. EITC-ohjelma voidaan suorittaa keskimäärin yhdestä kahteen päivään, mutta aikavaatimuksia ei ole, ja osallistuja voi tarvittaessa suunnitella pidemmän ajan didaktikoille ja tenttivalmisteluille (esimerkiksi viikko tai 2 viikkoa kuluttamalla oppimiseen vastaavasti vain yksi tunti tai 2 tuntia päivässä). Jos osallistujalla on jo tietoa ja pätevyyttä EITC-sertifiointi-opetussuunnitelmaa vastaavalla tavalla, osallistuja voi päästä tenttiin suoraan ja ansaita siten heti asianmukaisen EIC-sertifikaatin.

Jokainen EITCA-akatemia käsittää 10–12 EITC-sertifikaattia, jotka koostuvat ohjelmasisällöstä 150-180 oppituntia. Yleisesti ottaen olettaen, että oppiminen tapahtuu työviikkopäivinä, on mahdollista suorittaa EITCA Academy -ohjelma alle kuukaudessa (jokainen työviikonpäiväoppiminen). Toinen viiteaikataulu on yksi lukukausi (yleensä 5 kuukautta), jolloin osallistuja pystyy suorittamaan EITCA-sertifiointiohjelman opetussuunnitelman oppimalla vain yhden päivän viikossa.

Edellä mainitun ohjelman sisällön viiteopiskelutunnit määrittelevät olennaisen mittauksen sertifiointiohjelman kattavuudesta akateemisten opintotuntien normien perusteella. Tämä tarkoittaa, että osallistujan vastaava koulutuskäyttäytyminen kestää keskimäärin 150–180 tuntia, jos se suoritetaan paikallaan. Se riippuu myös yksittäisen osallistujan ominaispiirteistä valmistautumisessa ja oppimiskyvyissä, mikä voi johtaa nopeampaan tai hitaampaan oppimisvauhtiin ja valmistautumiseen opetussuunnitelman mukaisesti. Koska koulutus suoritetaan asynkronisessa e-oppimismuodossa, sen todellinen toteutusaika riippuu kunkin osallistujan yksilöllisistä taitoista ja sitä voidaan pidentää tai lyhentää (oppimisen ja sertifiointiin valmistelun aikataulu räätälöidään osallistujat).

Joo. Sekä EITC- että EITCA Academy -sertifiointiohjelmassa oppimis- ja valmisteleva didaktinen prosessi sisältää rajoittamattoman etäkonsultoinnin asianomaisen IT-alueen asiantuntijoiden didaktisen henkilökunnan kanssa. Jos opetussuunnitelman, tukevan didaktisen sisällön ja materiaalien tai tehtävien suorittamisen käsitteiden ymmärtämiseen liittyy vaikeuksia tai jos osallistujalla on kysymyksiä tai huolenaiheita ohjelman sisällöstä, didaktisen henkilöstön on otettava yhteyttä online-viestintä- ja konsultointilippujärjestelmät. Kuuleminen suoritetaan erityisen käyttöliittymän kautta sertifiointi- ja verkko-oppimisympäristössä tai sähköpostitse. Lomakkeet ja ohjeet didaktisen konsultointihenkilökunnan yhteydenottoon ja kyselyyn ovat suoraan sertifioinnin e-oppimisalustalla.

Nykyinen EITCI-instituutin myöntämien sertifikaattien valikoima sisältää yli 70 EITC-sertifikaattia ja 7 EITCA Academy -sertifikaattia.

Koska didaktisen tuen ja konsultoinnin kapasiteetti on toiminnallisesti rajallinen, rajoitetaan siten kuukausittain myönnettävien EITC/EITCA-sertifikaattien määrää, joten jotkut varmennusohjelmat saattavat olla ajallisesti pahoillaan. Tällöin osallistujat voivat varata sertifikaattiohjelmat, joissa ei ole paikkoja, ja heille ilmoitetaan, kun paikat ovat jälleen käytettävissä, ja heille annetaan pääsy asiaankuuluviin ohjelmiin rinnakkain, ensin palvella palvelupisteenä -periaatteella.

Kyllä, on mahdollista suorittaa molemmat epäonnistuneet tai onnistuneesti suoritetut EITC-kokeet läpäisytuloksen parantamiseksi. Jokaisessa koeyrityksessä on käytettävissä yksi ilmainen uudelleentoisto, joka joko läpäisee testin tai parantaa sen läpäisypistettä, minkä jälkeen jatkotutkinnot edellyttävät, että hakemus hallintoon on sallittava, mutta pysyy ilman lisämaksua. Osallistuja voi suorittaa uudelleen läpäistetyn testin parantaakseen pisteitä saadaksesi paremman esityksen sertifikaatista. Huomattakoon myös, että EITCA Academy -kokeita ei ole (tutkimukset on osoitettu vain EITC-ohjelmille ja niiden tulosten läpäiseminen suoritetaan EITC-sertifikaatin myöntämisen myötä, kun taas EITCA Academy -sertifikaatti annetaan vain kaikkien asiaankuuluvien ryhmien läpäisemiseen. EITC tentti tietyssä EITCA Academy -ohjelmassa). EITCA Academy -sertifikaatissa esitetyt pistemäärät ovat kaikkien EITCA Academy -sertifikaattien pistemäärät.

Joo. Osallistujilla on pääsy verkko-oppimisympäristöön kaikilla didaktisilla materiaaleilla ja resursseilla asiaankuuluvien EITC/EITCA Academy -sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti myös oppimisen ja valmistelun suorittamisen jälkeen sekä tenttien suorittamisen ja sertifikaattien ansaitsemisen jälkeen. Pääsy on ehdottomasti mahdollista osallistujien tililtä EITCA-akatemiassa.

EITC/EITCA -sertifikaatti on eurooppalainen koulutus- ja varmentamisohjelma, joka standardoi tietotekniikkateollisuuden pätevyystodistuksen viitekehyksiä. Sillä ei ole muodollista vastaavuutta minkään EU: n jäsenvaltion kansallisen koulutusohjelman kanssa. EITCA-akatemian laajoihin opetussuunnitelmiin liittyvän ohjelman sisällöltään se on kuitenkin monimutkaisuus ja siitä johtuva todistuksen haltijan ammatillinen erikoistumistodistus, jota voidaan parhaiten verrata kansallisella tasolla akkreditoituihin jatko-opintoihin työtaakka ja todistetut pätevyystasot. Toisaalta EITCA Academy -sertifiointi yhdessä EITC-sertifikaattien kanssa eivät vastaa myyjäkeskeisiä IT-ammattisertifiointeja, jotka ovat antaneet eri IT-toimittajat (kuten Microsoft, Google, Adobe jne.). Ne ovat riippumattomia myyjistä ja keskittyvät siten tuotteen todelliseen arvoon. Sertifioidut pätevyydet sen sijaan, että se olisi osa tuotekilpailun ja markkinoinnin strategiaa IT-myyjien välillä. EITC/EITCA-sertifikaateilla on kuitenkin yhteistä ammattimaisen myyjän myöntämien IT-sertifikaattien kanssa, että ne keskittyvät myös sertifioitujen tietojen ja taitojen käytännön näkökohtiin ja soveltuvuuteen.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

EITCA Academy -sertifikaatti ei ole muodollinen jatkotutkinnon suorittava kansallisen korkeakoulututkinto, vaan kansainvälinen tietotekniikka-alan pätevyystodistusstandardi, joka on kuitenkin myyjäriippumaton ja jota hallinnoi European Information Technologies Certification Institute, myyjäriippumaton voittoa tavoittelematon organisaatio. varmentaja tai sertifiointilaitos. EITC/EITCA Academy -ohjelman sisällä Sertifikaatin haltija ei saa kansallisen tason jatkotutkinto-todistusta tai IT-toimittajan varmennetta, mutta kansainvälisen ja se on annettu Brysselissä, EU: ssa, tietotekniikan teollisuuden kannalta merkitykselliselle muodolliselle pätevyystodistukselle, jolla on monipuolinen varmennus Vastaa jatko-opintoja kattavuuden suhteen (alkaen 150 tunnin referenssiohjelman kattavuudesta) ja joukko ajankohtaisia ​​tietotekniikan myyjiä antoi sertifikaatit. EITCA-akatemian (tai minkään muun EITC-sertifiointiohjelman osan) suorittamiseen ei ole kelpoisuuskriteerejä eikä aiempia pätevyysvaatimuksia (esim. Perustutkinto-opintoissa suoritettua kandidaatin tutkintoa vaaditaan yleensä jatko-opintojen suorittamiseksi korkeakouluissa, mikä on ei edellytys EITCA-akatemian osallistumiselle).

Pelkästään EITCA Academy -sertifikaatti antaa haltijalle todistaa ammattitaitoisesti hallitun pätevyyden ja pätevyyden työskennellä hallussa olevan sertifikaatin alalla. Vaikka työnantajat yleensä vaativat korkeakoulututkintoa tietyllä ammatillisella erikoistumisalueella, he yleensä suhtautuvat erittäin myönteisesti ylimääräisiin kattaviin pätevyystodistuksiin etenkin tietotekniikan alalla riippumatta siitä, onko kyseessä hakijan koulutuksen ensisijainen aihe vai ei. Jos pätevyystodistus on laaja-alaisella tasolla verrattavissa muodolliseen akateemiseen jatkotutkintotodistukseen, työnantaja voi joissain tapauksissa pitää sitä riittävänä korvikkeena, etenkin kun otetaan huomioon korkeakoulujärjestelmän opintojen kustannuksiin liittyvät asiat. tietty maa). Muissa tapauksissa se on asianmukainen lisä virallisen koulutuksen yliopisto-tutkintotodistukseen, joka todistaa ehdokkaille kansainvälisen toiminnan itsensä kehittämisessä ja asettaa hänet syrjään kilpailuhakemuksista ilman vastaavia pätevyystodistuksia. Työnantajat arvostavat yleensä ehdokkaan kannustimia itsensä kehittämisen, koulutuksen ja kokemuksen suhteen ja tunnustavat sellaisena EITCA-akatemian kansainvälisen sertifikaatin hakijan hyväksi. Yhteenveto EITCA Academy -sertifikaateista voidaan hyvin käsitellä tapana täydentää kansallisen tason perustutkintoa tai jatkotutkintoa erikoistuneemmalla, ammattimaisemmalla IT-alan EU-pohjaisella sertifioinnilla. Varmasti se on tärkeä voimavara todistuksen haltijan ansioluettelossa, joka todistaa hänen kansainvälisen aktiivisuutensa pätevyyden kehittämisessä. Jopa erityisellä jatkotutkintotodistuksella, asiaankuuluva EITCA-akatemian todistus osoittaa erittäin arvokkaan hyödyn ansioluettelossa ja lisää työllisyysmahdollisuuksia paitsi vahvistamalla virallisesti olemassa olevat tietotekniikan pätevyydet ja pätevyys myös todistamalla hakijan kyky jatkaa koulutustaan ​​ja itsensä kehittäminen hankkimalla EU-pohjainen kansainvälisesti tunnustettu IT-alan tason toimittajariippumaton sertifikaatti.

Bolognan prosessin mukaan EU pyrkii luomaan yhdennetyn korkea-asteen koulutuksen puitteet. Tällä hetkellä tärkein tavoite tämän tavoitteen saavuttamiseksi on standardisoimalla kaikissa EU-maissa ja eräissä muissa järjestelmään osallistuvissa maissa siten, että korkea-asteen koulutuksen tulisi perustua pätevyyteen ja jakaa kolmeen päävaiheeseen: 3. tutkintojen sykli (epävirallisesti nimeltään jatko-opiskelija) opinnot, yleensä päättyneet kandidaatin tutkinnolla), 1. sykli (viitataan epävirallisesti jatko- tai jatko-opintoihin, päättyen yleensä maisterin tutkintoon) ja 2. sykli, jatko-opinnot (joihin sisältyy yleensä paitsi koulutuksen lisäksi myös oma tutkimus, tohtori). Edellä mainitun lisäksi Bolognan prosessissa on otettu käyttöön ECTS-opintosuoritusjärjestelmä (eurooppalainen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmä), joka esittelee kursseille osoitetun opintopisteen (tai ECTS-pisteen), yleensä 3 ECTS: lla on 1 - 15 tunnin paikallaan pysyvä asema didaktinen ohjelma. ECTS-opintosuoritusten perusteella voidaan vertailla eri korkeakoulujen kurssien monimutkaisuutta ja näiden korkeakoulujen välisillä sopimuksilla tunnustetaan ECTS-opintoviikkojen perusteella eri laitoksissa suoritetut kurssit EU: n opiskelijoiden ja ulkomailla opiskelujen kansainväliselle vaihdolle.

Ohjelman monimutkaisuutta ja sisältöä verrattuna EITCA-akatemiaa voidaan parhaiten verrata jatkotutkinnon (2. syklin) korkea-asteen koulutukseen, vaikka kansallisen tason hallinto ei sitä virallisesti hyväksyisi, koska se on kansainvälinen standardi. EITCA-akatemian suorittamisella saavutetut kompetenssit, jotka EITCA-sertifikaatti vahvistaa, ovat sisällöltään yhtäläisiä niiden kattavuuden suhteen jatko-yliopistotutkintoon, sillä erolla, että EITCA Academy -sertifikaatti ei ole kansallisen tason asiakirja, vaan kansainvälinen ja on keskittyi tiettyyn tietotekniikan alaan, eikä koko oppialaan. Tämä EITCA Academy -sertifikaatin erikoistuneempi painopiste saattaa olla etuna myös verrattuna tietotekniikkaan liittyvän ammatillisen uran jatkotutkintoihin. Yleensä jatkotutkinto-ohjelma on määritelty laajemmin (esim. Tietojenkäsittelytiede, liiketalous, taloustiede, matematiikka jne.) Kuin EITCA-akatemia, joka kattaa yhden tietotekniikan erityisaloista (esim. Tietoturva, yritystietojen tekniikat, tietokonegrafiikka jne.). .). Jatkotutkinto-opintoihin sisältyy 1500–3000 ohjeltatuntia, joihin viitataan vastaavasti 60–120 op (tavallinen lukuvuosi koostuu yleensä 1500 tunnista). EITCA-akatemia käsittää didaktisen ohjelman, jonka pituus on 150–180 tuntia, mutta johon viitataan 30–60 ECTS: llä (se sisältää 10–12 EITC-kurssia, joille kullekin annetaan 3–5 ECTS: ää sisällön vertailun perusteella viitaten asiaan liittyvien aiheiden akateemisiin standardeihin). , joka viittaa 15 tuntiin kullekin EITC-kurssille, mikä vastaa kuitenkin 60 - 90 tuntia tavanomaisessa akateemisessa käytännössä johtuen EITCA-akatemiassa olevasta yksilöllisestä ja asynkronisesta koulutusmallista). Siten EITCA-akatemiaa voidaan verrata yhden korkea-asteen toisen syklin opintovuoteen (maisterin tutkinto) muodollisesti todistettujen IT-kompetenssien kattavuuden ja monimutkaisuuden suhteen. Toisaalta EITC-sertifikaatit vastaavat sisällöltään korkeakoulujen akateemisia kursseja (EU: n akateemisten opintopisteiden siirtojärjestelmässä on myönnetty 2–3 ECTS-opintopistettä) sekä myyjän myöntämiä IT-tuotteita tai teknologiasertifioita. johtuen sovellettavuudesta ja käytännöllisestä luonteesta.

Sisällön suhteen EITCA Academy -sertifiointiohjelmaa (vastaa 150-180 tuntia paikalla pidettäviä tunteja, eli vakiovuosi tai 2 lukukautta) voidaan verrata erikoistuneisiin jatko-opintoihin, mutta etuna on EU-sertifiointistandardi ja sen kansainvälinen luonne ja tunnustaminen (Brysselissä myönnetyt EU-pohjaiset todistukset tunnustetaan korkealla tasolla kaikkialla EU: n ulkopuolella sijaitsevissa paikoissa myönnetyillä virallisilla kansallisilla akateemisilla tutkintotodistuksilla). Tärkeä EITC/EITCA-sertifiointiohjelmien ominaisuus on mahdollisuus suorittaa vain valitut yksittäiset EITC-ohjelmat, jotka vastaavat EITCA-akatemiaa muodostavia yksittäisiä kursseja (yksittäiset erikoistuneet sertifioidut EITC-kurssit, joiden keskimääräinen didaktinen sisältö on 15 tuntia). EITCA- ja EITC-pätevyyssertifikaattiohjelmat sisältävät alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan mukaiset ohjelmasisällöt, joten niiden täydentämiseen ei vaadita aiempaa tietotekniikkaosaamista huolimatta niiden edistyneestä ja erikoistuneesta muodosta. Tämä mahdollistaa jopa useimpien erikoistuneiden EITC/EITCA-ohjelmien onnistuneen suorittamisen yksilöillä ilman aikaisempaa tietotekniikkaosaamista, samalla kun ne ovat merkityksellisiä myös vastaavien alojen IT-ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Yhteenvetoa EITCA-akatemiasta suositellaan kansainvälisesti tunnustetuksi ammatilliseksi tietotekniikkasertifikaatiksi, joka täydentää kansallisen tason perus- tai jatkotason korkeakoulututkintoja (ts. Kandidaatin tai maisterin tutkintoa), mikä voi kuitenkin todistaa haltijoiden pätevyydet yleisemmästä tai jopa erilaisemmasta tieteenalasta kuin ala että sertifikaatin haltija pyrkii jatkamaan uransa kanssa (vastaavan EITCA Academy -sertifikaatin kanssa, joka kattaa juuri tämän alan). On mahdollista hakea työtä ilman korkeakoulututkintoa, jolla on EITCA Academy -sertifikaatti, myös siksi, että se voi muodollisesti todistaa sertifikaatin kattaman ohjelman sisällön perusteella, että todistettujen kompetenssien eteneminen on yhtä suuri kuin yhden vuoden jatko-opinto maisterin tutkinto, mutta kansainvälisessä ja tietotekniikkateollisuudessa suunnatussa sertifiointistandardissa, jonka on kehittänyt ja levittänyt EU: n Brysselissä sijaitseva Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos. On huomattava, että EITCA Akatemian IT-sertifiointistandardin arvostaminen kansallisen tason jatkotutkinto-tutkintotodistuksiin tai IT-toimittajien toimialakohtaisiin sertifikaateihin riippuu työnantajasta ja hänen omista vakaumuksistaan ​​ja mielipiteistään, mutta EITCA/EITCA-haltijoiden arvioinnista ura osoittaa, että tämä standarditunnistus kasvaa ja ei vain EU: ssa.

Kysymykseen vastaaminen, ovatko EITCA Akatemia ja EITC-sertifikaatit ECTS-yhteensopivia, liittyy siihen, vastataanko kysymykseen, voidaanko EITCA Akatemian tai EITC-sertifiointiohjelmien loppuun saattaminen sisällyttää meneillään olevaan jatko-opiskeluun tai jatko-opintoihin kansallisen korkeakoulututkinnon muodossa.

Vastaus on yleensä myönteinen. Jokainen EITC-sertifiointi- ja EITCA-akatemiaohjelma saa tietyn määrän ECTS-pisteitä.

EITCI-instituutti kommunikoi EU: n yliopistojen kanssa ECTS-järjestelmän (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä) teemana tarjoamalla kahdenvälisen tunnistuksen koulutusohjelman sisällöstä (kohti asiaankuuluvia EITC/EITCA-sertifiointi-opetussuunnitelmia). Jollei näistä ehdotuksista muuta johdu, EITCI-instituutti myöntää tietyt EITC/EITCA-sertifikaattiohjelmat ECTS-pisteillä, jolloin eurooppalaisilla sertifikaatinhaltijoiden opiskelijoilla on mahdollisuus oppia, että he ovat suorittaneet ja todistaneet pätevyyskirjan myöntämismenettelyllä, jotta ne voidaan hyväksyä akateemiseen toimintaansa. ECTS on eurooppalainen standardi vertaamalla oppimistuloksia oppimistulosten (EITC/EITCA-sertifioinnin tapauksessa, joka mitataan koetuloksilla) ja niihin liittyvän korkeaan koulutukseen liittyvän työmäärän sekä Euroopan unionissa ja muualla toteutettavien ammatillisten koulutusohjelmien perusteella. yhteistyössä toimivat ECTS-maat.

Ansaitulle EITC/EITCA-sertifioinnille ECTS-opintopisteiden hyvitysmäärä myönnetään ohjelmasta riippuen (sen monimutkaisuus, kattavuus ja siihen liittyvä oppimäärät), ja sertifikaatin haltijan yliopisto voi hyväksyä nämä hyvitykset tämän yliopiston ja kahdenvälisen sopimuksen perusteella. EITCI-instituutti. EITCI-instituutti aloittaa ECTS: n kahdenvälisen sopimuksen tutkimuksen mainitun yliopiston kanssa sertifikaatin haltijan hakemuksen perusteella, joka haluaa, että ansaitut ECTS-pisteet ansaitaan hänelle tai hänen valitulle yliopistolle jatkuvasta tai tulevasta akateemisesta käytöksestä.

Jos olet joko sertifikaatin haltija tai edustat yliopistoa, jota opiskelijat ovat kiinnostaneet tai kysyneet, että he hyväksyvät ECTS-pisteet heidän asiaankuuluvien EITC/EITCA-sertifikaattiensa suhteen, Ota yhteyttä EITCI-instituuttiin ja se toimittaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat jatkaakseen.

Sinun ei tarvitse myöskään opiskella Euroopan yliopistossa voidaksesi kysyä EITC/EITCA-ohjelmien hyväksymistä ansaitsemalla ECTS-pisteellä. Tästä päättää kuitenkin yliopistosi dekaani. Jos opiskelet eurooppalaisessa yliopistossa (ei välttämättä EU: ssa, mutta myös ECTS-järjestelmään osallistuvassa maassa), tämä päätös on automaattisempi, mutta se on silti yliopistosi itsenäinen päätös kahdenvälisen sopimuksen perusteella, joka koskee asiaankuuluvat EITCA Akatemian ja EITC-sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmat, jotka ovat voimassa vastaavan akatemian käyttäytymiseen yliopistossa.

Olisi mainittava, että ECTS: n hyväksyminen on yliopistohallinnon päätöstä hyväksyä tai hylätä tietyn EITC/EITCA-sertifiointiohjelman suorittamisen suorittaminen opintojen akateemisessa suorituksessa. EITCI-instituutista riippumaton, mikä voi perustella vain Määrä ECTS-pisteitä, jotka on myönnetty sen myöntämällä sertifikaattiohjelmalla ja hakevat yliopistolle kahdenvälistä ECTS-sopimusta (tällaisen tiedustelun voi tehdä EITCI-instituutti tai suoraan sertifikaatin haltija dekaanille yhdessä relevianttisten EITC/EITCA-sertifikaattien ja niiden lisäysten kanssa) - ECTS-pisteiden hyväksymishakemusasiakirjojen mallit voidaan ladata sertifikaattien ansaitsemisen jälkeen). Sekä EITC- että EITCA-sertifikaatit toimitetaan yksityiskohtaisilla ohjelmalisäyksillä, jotka mahdollistavat sisällöltään vastaavuuden vastaavan yliopistokurssin tai vastaavan tutkintotodistuksen ja pätevyyden määrän asianmukaisen huomioon ottamisen jopa niiden maiden yliopistoissa, jotka eivät osallistu ECTS-järjestelmään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että EITCA-akatemiat koostuvat yksittäisten EITC-sertifiointiohjelmien ryhmistä, joille jokaiselle on annettu määrätty määrä ECTS-opintopisteitä, jotka myönnetään varmentamisen haltijalle sertifikaatin saamisen jälkeen. EITC/EITCA -väriasteikkoon perustuva arviointiasteikko on myös täysin yhteensopiva ECTS-luokitteluasteikon kanssa.

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS) toimii EU-pohjaisena standardina, jolla voidaan vertailla korkeakouluopiskelijoiden akateemista suoritusta ja suoritusta kaikkialla Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, jotka haluavat osallistua ECTS-standardiin. Menestyksekkäästi suoritetuista kursseista myönnetään vastaava määrä ECTS-opintopisteitä. ECTS-opintosuoritusten perusteella voidaan vertailla eri korkeakoulujen kurssien monimutkaisuutta ja näiden korkeakoulujen välisillä sopimuksilla tunnustetaan ECTS-opintoviikkojen perusteella eri laitoksissa suoritetut kurssit EU: n opiskelijoiden ja ulkomailla opiskelujen kansainväliselle vaihdolle. On huomattava, että monissa maissa on samanlaiset standardit, jotka voivat helposti myös ottaa huomioon ECTS-opinnot yksittäisen hakemuksen perusteella.

Sekä EITC- että EITCA Academy -sertifikaatit tarjoavat muodollisen, kansainvälisesti tunnustetun todistuksen yksilön osaamisesta tietyillä tietotekniikan aloilla, jotka liittyvät soveltuviin ja käytännöllisiin työmarkkina-alueilla. EITC/EITCA-sertifikaatit koostuvat muodollisista IT-pätevyystodistuksista, jotka joko tukevat tai korvaavat muita muodollisia tapoja vahvistaa korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä hankitut tiedot, taidot ja pätevyys (mukaan lukien yliopistojen ja koulujen kansalliset tutkintotodistukset). Tässä suhteessa EITC- ja EITCA Academy -sertifiointeihin liittyy yksityiskohtainen sertifiointilisä, joka sisältää standardoidun kuvauksen sertifikaatinhaltijan hankkimien IT-kompetenssien sisällöstä, monimutkaisuudesta ja tasosta. Se on suunniteltu apuna näiden pätevyyksien tunnustamisessa ammatillisilla aloilla. toimintaa.

EITC ja EITCA Academy -sertifiointiohjelma, jota toteutetaan Brysselissä sijaitsevan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen (EITCI) johdolla, antaa tuloksen, kun online-tutkimusmenettely on suoritettu onnistuneesti myöntäessään asiaankuuluvat EITC/EITCA Academy -sertifikaatit, jotka on annettu digitaalisesti Brysselissä, EU sekä yksityiskohtaiset sertifikaattilisäosat.

Sertifiointi on mahdollista sekä valitun IT-erikoistumisen täydessä EITCA Academy -ohjelmassa (suorittamalla kokeiden onnistuminen kaikissa EITCA-ohjelmissa, jotka sisältyvät vastaavaan EITCA Academy -ohjelmaan, annetaan EITCA Academy -sertifikaatti ja sertifikaattilisä kaikkien asiaankuuluvien EITC-sertifikaattien kanssa) , samoin kuin erikoistuneemmissa yksittäisissä EITC-ohjelmissa (yksittäinen koe ja yksittäinen EITC-sertifikaatti, joka annetaan kussakin vastaavassa EITC-ohjelmassa).

EITCA-akatemia ja EITC-sertifiointimenettelyt johtavat paitsi asianmukaisesti turvattujen digitaalisten sertifikaattien myöntämiseen (EITCA-akatemian tapauksessa, jossa on yksityiskohtaiset sertifikaattilisäosat ja kaikki asiaankuuluvat EITC-sertifikaatit, ja EITC-sertifikaattien tapauksessa, joissa on yksityiskohtainen kuvaus itse Certifacate-ohjelmassa), mutta myös asiaankuuluvien validointipalvelujen tarjoamisen kanssa. Digitaaliset EITC/EITCA-sertifikaatit olisi ymmärrettävä niiden ainutlaatuisiksi tunnusnumeroiksi, jotka anettaessa suojattujen henkilötietojen mukana EITCI Institute -sertifikaatin validointijärjestelmään mahdollistavat hallussa olevien sertifikaattien online-varmennuksen sekä sertifikaatin haltijan suorittaman ohjelman laajuuden yksityiskohdat. samoin kuin sopivien tulostusvalmiiden sertifikaattien versioiden ja lisäysten tulostaminen. EITC-sertifikaatit (saatu yksittäin tai osana EITCA Academy -ohjelmaa) on suunniteltu tunnuksella, joka sisältää visuaalisia tunnisteita (QR-koodeja), jotka mahdollistavat automaattisen koneentunnistuksen ja sertifikaattitarkistuksen visuaalisten tunnisteiden skannaussovellusten avulla.

EITC/EITCA-sertifikaattien suojatun paperimuodon myöntäminen on mahdollista valinnaisesti kansainvälisen toimituksen ohella (paperimuodossa sertifikaattien myöntäminen vaatii lisämaksuja, jotka riippuvat fyysisesti turvattujen todistusten jäljennösten määrästä sekä paperin kansainvälisistä toimituspalveluista). Varmenteiden lähetys Brysselistä maasi). On myös mahdollista käyttää pysyvästi tai väliaikaisesti vain digitaalisia EITC/EITCA-varmenteita (jotka voit tarvittaessa tulostaa itse viitevalmiissa paperimuodossa EITC/EITCA-sertifikaattien validoinnin sähköisestä palvelusta).

Joten miten edetä nyt?Se on myös yksinkertaista.

EITCA Academy on täysin verkossa toimiva EU: n IT-sertifiointijärjestelmä. Sinun ei tarvitse mennä minnekään tai lähettää mitään, kaikki muodollisuudet täytetään etänä. Ilmoittautuaksesi sertifiointisi suorita nämä vaiheet.

Löydä sertifikaatti

Selaa sertifikaatteja saatavana kiinnostavallasi alalla

Lisää tilaukseen

Lisää valitut sertifikaatit Tilauksesi ja siirry kassalle

Ilmoittaudu tai Aloita kokeilujakso

Täydellinen maksu maksu sertifikaattien tai aloita oikeudenkäynti

TOP
Keskustele tuen kanssa
Keskustele tuen kanssa
Kysymyksiä, epäilyksiä, kysymyksiä? Autamme sinua!
Yhdistetään ...
Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
:
:
:
Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
:
:
Chat-istunto on päättynyt. Kiitos!
Arvioi saamasi tuki.
hyvä Huono