×
1 Valitse EITC/EITCA-sertifikaatit
2 Opi ja suorita verkkokokeet
3 Hanki IT-taitosi todistus

Vahvista IT-taitosi ja pätevyytesi eurooppalaisen IT-sertifiointikehyksen puitteissa kaikkialta maailmasta täysin verkossa.

EITCA-akatemia

Euroopan IT-sertifiointiinstituutin digitaalisten taitojen todistusstandardi, jonka tavoitteena on tukea digitaalisen yhteiskunnan kehitystä

FORGOT YKSITYISKOHDAT?

LUO TILI

Valitse sertifikaatti

Valitse kiinnostava EITC/EITCA-sertifiointiohjelma ja aloita 10 päivän ilmainen kokeilu.

Pääset ohjelmaan

Seuraa verkko-oppimisohjelmaasi, harjoittele, valmista ja pääse täysin e-testaukseen.

Hanki Certified

Ansaitse EITC/EITCA-sertifiointisi, EU: n tunnustama tietotekniikkaosaamisen todistus.

Lisätietoja EITC/EITCA-sertifikaateista

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy on kansainvälinen IT-osaamisen varmentamisohjelma, joka perustuu eurooppalaiseen IT-sertifiointistandardiin (EITC), joka on kehitetty ja levitetty vuodesta 2008 lähtien. Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos Brysselissä (EITCI-instituutti, sertifiointi vartalo).

EITCA Academy toteutetaan täysin verkossa vähentämään fyysisiä ja taloudellisia esteitä digitaalisten taitojen muodollisen todistuksen saamisessa. Sekä oppimis- että tenttimenetelmissä on digitaalisesti avustettu etämuoto. EITCA-akatemia koostuu EITC:stä ja EITCA:sta Sertifiointiohjelmat. Se on saatavilla EU-pohjaisena viitekehyksenä yksilöiden ammatillisen IT-pätevyyden viralliselle todistukselle, joka tunnustetaan kansainvälisesti ja tarjoaa siten IT-taitojen tunnustamisen kansallisuudesta riippumatta kolmansien osapuolten EITCI-instituutin kanssa digitaalisesti myöntämien ja todennettavien sertifiointiasiakirjojen perusteella. Lisätietoja EITC/EITCA-sertifioinnin hallintoelimestä löytyy asiaankuuluvalta sivulta EITCI-instituutin sivut.

EITCA Academy muodostaa kansainvälisen IT-osaamisen sertifiointikehyksen, joka on edistymisensä tasolla monimutkaisuuden ja opetussuunnitelmien sisällöltään verrattavissa jatko-oppilaskoulutuksen ja ammattialan koulutuksen yhdistämiseen. Se on saatavilla EU:ssa ja ulkomailla yksinomaan etäopiskelu- ja etäkoelomakkeella, jolloin sekä EU:n että EU:n ulkopuoliset kansalaiset voivat saada helposti muodollisen vahvistuksen ammatillisista IT-kompetensseistaan ​​ja -taidostaan ​​Brysselistä eurooppalaiseen tietotekniikkaan perustuvalla todistusstandardilla. Sertifiointikehys ilman fyysistä läsnäoloa ja vain murto-osa kustannuksista, jotka liittyvät kiinteisiin EU-pohjaisiin tai kansainvälisiin digitaalisten taitojen sertifiointiohjelmiin. Ohjelman levittämistä ohjaa ja tukee ensisijaisesti EITCI-instituutti, jonka tehtävänä on edistää digitaalista lukutaitoa, elinikäistä oppimista, digitaalisesti mahdollistamaa mukautumiskykyä ja ehkäistä digitaalista syrjäytymistä sekä pyrkiä luomaan korkealaatuinen vertailutaso sertifioidulle IT:lle. taitoja Euroopan unionissa ja panee siten täytäntöön Euroopan komission politiikan suuntaviivat, sellaisina kuin ne on esitetty sopimuksessa Euroopan digitaalistrategia Eurooppa 2020 -strategiaan (EY: n DAE: n digitaalisen lukutaidon, taitojen ja osallisuuden pylvään puitteissa).

EITCA Academy on osa eurooppalaista IT-sertifiointikehystä, jonka puitteissa on saatavilla kahdenlaisia ​​sertifiointiohjelmia:

 1. Yksittäiset 15 tunnin opetussuunnitelmat EITC-ohjelmat, kuten esim. EITC/IS/WSA Windows Server Administration jne.
 2. EITCA Academy -ohjelmat, jotka ryhmittelevät useita (yleensä 12) EITC-ohjelmia IT-sovellusten erikoisalalla. Esimerkiksi EITCA/IS IT Security Academy (180 tunnin opetussuunnitelma 12 asiaankuuluvassa kyberturvallisuuteen keskittyvässä EITC-ohjelmassa), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy tai EITCA/CG Computer Graphics Academy (myös ryhmittelevät asiaankuuluvat EITC-ohjelmat, jotka keskittyvät vastaavat digitaalisten taitojen alat).

Eurooppalaisiin IT-sertifiointiohjelmiin (joko EITC- tai EITCA-akatemia-ohjelmiin) ei vaadita ilmoittautumista.

Jokainen EITCA Academy -ohjelma ja kaikki sen osatekijät European IT Certification (EITC) -ohjelmat ovat täysin itsenäisiä. Näiden sertifiointiohjelmien suorittamiseen ja suorittamiseen ei tarvitse olla aiempaa tietoa, sillä niiden opetussuunnitelmat ja viitatut video- ja tekstioppimateriaalit kattavat olennaiset aiheet kokonaan ja alusta alkaen. Kaikki osallistujat voivat opiskella yksityiskohtaisesti opetussuunnitelmia, jotka kattavat täysin asynkronisesti saatavilla olevan kattavan videodidaktisen materiaalin (jolloin osallistujat voivat määritellä vapaasti oppimisaikataulunsa) ja löytävät niistä vastaukset kaikkiin tenttikysymyksiin.

Jokainen EITCA Academyn EITC-ohjelma päättyy etäverkkokokeeseen, jonka läpäiseminen edellyttää vastaavan EITC-sertifikaatin myöntämistä. Tentit voidaan uusia ilman uusintatarkastusten lukumäärää ja ilman lisämaksuja. Kaikki eurooppalaiset IT-sertifiointikokeet ovat etänä ja digitaalisessa muodossa monivalintakysymyksinä. Siihen ei liity suullisia kokeita. EITC-sertifikaatit voidaan myöntää vasta, kun osallistujat ovat saavuttaneet vähintään 60 %:n tason vastaavissa kokeissa, ja vasta läpäistyään kaikki EITCA-akatemian EITC-kokeet, osallistujat ovat oikeutettuja lopulliseen EITCA-akatemian sertifiointiin. Kuten mainittiin, ei kuitenkaan ole rajoituksia kokeiden uusinnalle (ilman lisäkustannuksia) eikä aikarajoituksia ohjelman suorittamiselle, joten osallistujat voivat käyttää aikansa sekä rajattomasti koemenetelmiä valmistautuakseen asianmukaisesti ja läpäistäkseen vastaavat kokeensa. Kun osallistuja on läpäissyt yhden EITC-kokeen, hänelle myönnetään vastaava EITC-sertifikaatti, ja kaikkien EITCA-akatemian jäsenten EITC-sertifikaattien saatuaan osallistujalle myönnetään myös EITCA-akatemian sertifikaatti, joka todistaa virallisesti ammatillisen ja kattavan erikoistumisen vastaavaan alaan. digitaalinen kenttä. Kaikilla eurooppalaisilla IT-sertifioinneilla ei ole voimassaolopäivää, joten ne eivät vaadi uudelleensertifiointimenettelyä.

EITCA/KC IT-avaintaitojen sertifikaatti
EITCA/KC

EITCA/CG-tietokonegrafiikkatodistus

EITCA/CG

EITCA/BI-yritystietotodistus

EITCA/BI

EITCA/IS-tietoturvatodistus

EITCA/IS

Esimerkki EITC-sertifikaatista

EITC

 

EITCA Academy -sertifikaatti on kattava taitojen vahvistamiseksi vahvistettu eurooppalainen IT-sertifiointiin (EITC) perustuva standardi kansainvälisesti tunnustetulle muodolliselle vahvistukselle erikoistumisesta tietyllä sovelletun tietotekniikan alalla. EITCA-sertifikaatit antavat sen osallistujille maailmanlaajuisesti mahdollisuuden saada vankka vahvistus monista osaamistaan, jotka muodostavat erikoistumisen tietylle digitaaliselle alalle, ryhmittelemällä asiaankuuluvat EITC-sertifikaatit, jotka kaikki on myönnetty Brysselissä etäopiskelun ja täysin etäkokeiden kautta. Kaikki sertifiointimenettelyt toteutetaan etänä ja verkossa sertifioinnin hallintoelimen, Brysselissä sijaitsevan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen (EITCI) standardoinnin ja akkreditoinnin perusteella. Sekä EITC- että EITCA Academy -sertifikaatit on integroitu täysin EITCI-levitetyn IT ID eCV -digitaalisen osaamisen ja taitojen nykyaikaiseen esityskehykseen.

Mukaan Euroopan digitaalistrategia (DAE, Euroopan komission lausunto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, KOM (2010) 245, Bryssel, elokuu 2010) digitaaliset taidot ovat nyt perusta tietoyhteiskunnan kehittämiselle (IS) tietopohjaisessa taloudessa (KBE) maailmanlaajuisesti. Äskettäisten Eurostatin kyselyjen mukaan 30 prosentilla EU: n kansalaisista (150 miljoonaa eurooppalaista) ja yli 90 prosentilla koko maailman väestöstä ei ole riittävää tietotekniikkaosaamista, minkä vuoksi heidän on vaikea toimia nykyaikaisilla globalisoituneilla työmarkkinoilla. Tämä muodostaa esteen sekä ammatilliselle että henkilölliselle kehitykselle, kun taas jäljellä olevan osan Euroopan unionin kansalaisista tietotekniikkaosaaminen on edelleen riittämättömästi kohdennettua ja heidät vanhennetaan nopeasti. Huolimatta monista ponnisteluista päätöksenteossa ja julkisen ja yksityisen sektorin vastaisista toimista digitaalisen taitojen leviämisen ja markkinoiden sekä sosiaalisten tarpeiden välisen kuilun kaventamiseksi, tilanne ei parane merkittävästi.

Koska nykyään kyky käyttää tietotekniikkaa on erittäin tärkeä ja hyödyllinen itsensä kehittämiselle sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tavalla, niin sanotut digitaaliset avaintaidot ovat olennaisia ​​tietoon perustuvan talouden kannalta (Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus Elinikäisen oppimisen avaintaidoista 18. joulukuuta 2006 (2006/962/EY). DAE: n, joka muodostaa perustan uudelle Euroopan unionin jatkokehitysstrategialle ("Eurooppa 2020 - Innovatiivinen unioni"), tärkein viesti on tarve tehostaa Euroopan kansalaisten jatkuvaa koulutusta tietotekniikan alalla (mikä johtaa lisätä tällä alalla koulutettujen väestöprosentteja ja parantaa samalla koulutuksen laatua yleiseurooppalaisten ja kansainvälisten laajuisten sertifiointiohjelmien yhteydessä käyttämällä tehokkaita digitaalisia menetelmiä (erityisesti verkko-opiskelua) ja tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ohjelmissa, jotka osallistuvat muodollisesti sertifioidun koulutuksen rahoittamiseen EITCI-instituutti, joka kehittää ja levittää EITC/EITCA -sertifiointistandardeja, pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista EU: n kasvua edistävissä julkisissa politiikoissa.

Yleiseurooppalaista standardia, jota edistetään kohti sen kansainvälistä tunnustamista ja joka on ohjelmoitu mahdolliseen kattavuuteen, joka on verrattavissa muodolliseen akateemiseen jatkotutkintoon, samalla kun se suunnataan käytännössä muodostamaan sovellettava digitaalinen pätevyystodistus tietotekniikan alalla, etsitään siten tärkeäksi välineeksi tukemaan digitaalisten taitojen aukko EU: ssa. Tällainen standardi otettiin käyttöön eurooppalaisen IT-sertifioinnin (EITC) muodossa vuonna 2008, ja Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos EITCI kehitti sitä jatkuvasti viime vuosina. Tämä standardi on perusta eurooppalaisen IT-sertifiointikorkeakoulun määritelmälle, sillä se tarjoaa kaksi sertifiointiohjelmaa yhdessä:

 • EITC-sertifiointi (eurooppalainen tietotekniikkasertifikaatti) - mukaan lukien erityiset sertifiointiohjelmat, jotka on kapeasti määritelty tietyissä taitoissa ja sovelluksissa (kunkin EITC-ohjelman viittaus ohjelman kattavuuteen on noin 15 tuntia),
 • EITCA-sertifiointi (European Information Technologies Certification Academy) - mukaan lukien aluekohtainen erikoistumisosaamisohjelma, ryhmittelemällä useiden asiaankuuluvien EITC-sertifikaattien sarjat (ohjelman viitteellinen kattavuus välillä 150–180 tuntia).

EITC- ja EITCA-sertifiointiohjelmat käynnistettiin peräkkäin vuonna 2008, ja siitä lähtien nämä ohjelmat ovat nousseet tunnustetuiksi digitaalisten taitojen sertifiointikehyksiksi yhdessä niiden jatkuvan kehittämisen ja päivityksen kanssa sekä Brysselissä sijaitsevan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen levittämänä. . EITCI-instituutti on sittemmin myöntänyt EITC- ja EITCA-sertifikaatteja yli 40 maassa kattaen tietotekniikan, suunnittelun, tietoverkkoturvallisuuden ja yleisen digitaalisen osaamisen erityisalueet edistäen siten digitaalista lukutaitoa ja tietotekniikan ammattitaitoa ja torjuen digitaalista syrjäytymistä.

IT-osaamisen sertifiointi on muodollinen tapa vahvistaa yksilön pätevyys tietyillä tietotekniikan osaamisalueilla, jotka liittyvät soveltavaan tietotekniikkaan ja tietotekniikkaan. EITC/EITCA-todistukset ovat todistusasiakirjat, jotka tukevat muita muodollisia tapoja vahvistaa ammatillisessa ja akateemisessa koulutuksessa hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet (mukaan lukien yliopistojen ja koulujen todistukset tai tutkintotodistukset). EITC- ja EITCA Academy -sertifiointijärjestelmät ovat tässä suhteessa erityisen tärkeitä helpottamalla politiikkaa, jolla pyritään levittämään digitaalisia taitoja tietotekniikan ammattilaisten ja atk-insinöörien välille, mutta myös kaikille muille aloille, jotka ovat ammattimaisesti aktiivisia muualla, joskus kaukana IT: stä.

EITCA Academy -ohjelma, jota toteutetaan Brysselissä sijaitsevan eurooppalaisen tietotekniikan sertifiointilaitoksen johdolla, mahdollistaa - online-tutkintomenettelyn onnistuneen suorittamisen jälkeen - EITCA Academy -sertifikaattien hankkimisen digitaalisesti Brysselissä yhdessä yksityiskohtaisten täydennysten ja kaikkien korvaavien EITC: n kanssa. sertifikaatit. Itse sertifiointi on mahdollista sekä täydellisen EITCA Academy -ohjelman puitteissa valitulla erikoistumisalueella (tentit kaikissa EITCA-sertifikaateissa, jotka sisältyvät Akatemian ohjelmaan, jolloin saadaan täydellinen EITCA Academy -sertifikaatti, tutkintotodistuslisä ja kaikki asiaankuuluvat EITC-todistukset) sekä kapeammin määriteltyjen yksittäisten EITC-sertifikaattien sisällä (yksi koe ja yksi EITC-sertifikaatti kussakin vastaavassa EITC-ohjelmassa).

EITCA Academy -sertifikaattiohjelmaa (vastaa 150-180 tuntia paikallaan pidettäviä tunteja tai vakio-yliopiston jatkokoulutuksen 2 yliopisto-lukukautta) voidaan verrata kattavuuteen, kuten edellä todettiin, erikoistuneeseen jatko-opintoon, mutta sen käytännön suuntaan ja Kansainvälisesti levitetyn EU-pohjaisen sertifiointistandardin edut voivat osoittautua, että joillekin se on parempi valinta.

Tärkeä EITC/EITCA-sertifiointiohjelmien piirre on mahdollisuus suorittaa pidemmän ajanjakson aikana vain yksittäisiä EITC-ohjelmia ajankohtaisesta ryhmästä, joka muodostaa vastaavan EITCA-akatemian (yksittäiset erikoistuneet EITC-sertifikaatit, joiden keskimääräinen didaktinen sisältö on 15 tuntia) ja siten todistuksen jälkeen Todistus parantaa virallisten taitojen todistamista. EITC/EITCA-pätevyysvarmennusohjelmat sisältävät alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan mukaisia ​​sisältöjä, joten niiden suorittamiseen ei vaadita aiempaa tietotekniikkaosaamista, huolimatta niiden edistyneestä ja erikoistuneesta luonteesta sekä korkean laadun osoittamisesta. Tämä mahdollistaa jopa useimpien erikoistuneiden EITC/EITCA-ohjelmien onnistuneen suorittamisen askel askeleelta yksilöiden kautta ilman aikaisempaa IT-asiantuntemusta, samalla kun ne ovat merkityksellisiä myös IT-ammattilaisille ja vastaavien alojen asiantuntijoille.

EITCA-akatemia ja EITC-sertifiointimenettelyt johtavat paitsi asianmukaisesti turvattujen digitaalisten sertifikaattien myöntämiseen (EITCA-akatemian tapauksessa mukana yksityiskohtaiset sertifikaattilisäosat ja kaikki asiaankuuluvat korvaavat EITC-sertifikaatit) ja EITC-sertifikaattien tapauksessa, jotka sisältävät yksityiskohtaisen kuvauksen itse Certifacate), mutta myös tarjoamalla asiaankuuluvia sähköisiä validointipalveluita. Digitaaliset EITC/EITCA-sertifikaatit on ymmärrettävä niiden ainutlaatuisiksi tunnusnumeroiksi, jotka anettaessa asianmukaisesti turvattujen tietojen kanssa EITCI Institute -sertifikaatin validointijärjestelmään mahdollistavat sertifikaattien online-varmennuksen sekä varmenteen haltijan suorittaman ohjelman laajuuden yksityiskohdat. sekä lataamalla tai tulostamalla riittävät vahvistukset ja lisäykset. EITC-sertifikaatit (saatu yksittäin tai osana EITCA Academy -sertifikaattia) on suunniteltu tunnuksella, joka sisältää QR-koodeja, jotka mahdollistavat automaattisen koneentunnistuksen ja varmentamisen puhelinkamerapohjaisilla QR-skannaussovelluksilla.

EITCI-instituutti suorittaa tutkinto- ja sertifiointimenettelyn, jolla pyritään vahvistamaan muodollisesti tietämys tietotaidon tietotekniikan tietyillä osa-alueilla, julkaistujen ehtojen mukaisesti, täysin etänä erityisessä verkkokokeilujärjestelmässä, joka on integroitu e -oppimisalusta.

Kaikki EITCI: n myöntämät eurooppalaiset IT-sertifikaatit, mukaan lukien EITC- ja EITCA Academy -sertifikaatit, ovat saatavana täysin verkossa ilmoittautumismaksuilla, kuten EITC/EITCA-sertifikaattiluettelo.

Voit joko osallistua valittuihin EITCA Academy -ohjelmiin tai valittuihin EITC ohjelmiin.

EITCA Academy -ohjelma koostuu useista EITC-ohjelmista (tavallisesti 10–12), joista jokaisessa on vakiomuotoinen 15 tunnin opetussuunnitelman kattavuus (se tarkoittaa, että yhden EITC-ohjelman laajuus vastaa noin 15 tuntia kiinteää didaktiikkaa ja oppimista). Siksi tietty EITCA Academy -ohjelma vastaa 150–180 tuntia opetussuunnitelman kattavuutta, ja sellaisenaan se muodostaa ammatillisen, yhteisen, temaattisen ja johdonmukaisen IT-pätevyyden todistuksen tietyllä tietotekniikan erikoistumisalueella, joka tarjoaa kattavuutta verrattavissa jatko-opintoihin.

Lyhyesti sanottuna EITCA Akatemia ryhmittelee relevantit EITC-sertifiointiohjelmat tietyllä tieteenalalla (esim. Tietoturva, yritystietotekniikka tai tietokonegrafiikka). Yhteisen EITCA Academy -sertifikaatin saamiseksi on suoritettava ja onnistuneesti läpäistävä kaikki koostuvat EITC-kokeet (ja siten hänellä on oikeus yhteiseen EITCA Academy -sertifikaattiin ja kaikkiin ohjelmaan sisältyviin asiaankuuluviin EITC-todistuksiin).

Voidaan myös päättää harjoittaa vain yksittäisiä EITC-sertifiointeja, jolloin saadaan kapeasti määritelty muodollinen vahvistus merkityksellisistä taidoista, jotka koskevat hyvin määriteltyä ja johdonmukaista aihetta, tekniikkaa tai ohjelmistosovellusta (esim. Aiheita, kuten salauksen perusteet, objektiohjelmointi, HTML, rasterigrafiikka, 3D-mallinnus jne.).

Jokainen asiasta kiinnostunut voi osallistua EITCA Academy- ja EITC Certification -ohjelmiin. Ohjelma on saatavana verkossa, eikä ohjelmaan osallistuvien henkilöiden kotimaihin tai kansallisuuksiin ole rajoituksia. Ainoa ehto on Internet-yhteys etäopiskeluun ja etäkokeen suorittamiseen, joita tarvitaan sertifiointimenettelyihin ja sertifikaattien myöntämiseen Brysselissä, EU.

Aloitaksesi sinun on rekisteröitävä tili EITCA Academyssa. Tilin rekisteröinti on ilmaista. Tilillä saat pääsyn mielenosoituksiin ja ilmaisiin resursseihin, joiden avulla voit paremmin valita itsellesi sopivan EITCA-akatemian tai EITC-sertifikaatin.

Ilmoittautuaksesi valittuun EITCA Akatemiaan tai EITC-sertifiointiohjelmiin edellyttää, että sinulla on rekisteröity tili ja tehtävä tilauksesi valitsemastasi EITCA Akatemiasta tai EITC-ohjelmasta. Voit lisätä valitsemasi ohjelmat tilaukseesi ja valinnan suorittamisen jälkeen voit maksaa muodollisuuksien suorittamisesta perittävän maksun. Sitten kun tilauksesi on käsitelty (jonka järjestelmä tekee automaattisesti muutamassa sekunnissa), sinulle annetaan online-käyttöoikeus tilillesi valitsemiin ohjelmiin/ohjelmiin.

EITCA Academy -sertifikaattien osalta on 80 prosentin EITCI-tuki, joka myönnetään vastaavalla maksualennuksella (koskee kaikkia kiinnostuneita henkilöitä ympäri maailmaa ja liittyy Digitaalisten taitojen ja työpaikkojen koalitioon EITCI-instituutin lupaukseen lisätä EITC/EITCA-sertifikaatin saatavuutta levittäminen ja taloudellisten esteiden poistaminen). EITCI-tuen soveltaminen 5-kirjaimella digitaalisella koodilla mahdollistaa EITCA Academy -maksun alentamisen 20 prosenttiin. Tämän 80-prosenttisesti tuetun EITCA Academy -käyttöoikeuden ansiosta se voi olla parempi vaihtoehto useille yksittäisille EITC-sertifiointiohjelmille, jos olet kiinnostunut osoittamaan yksittäistä taitopakettia, mutta erikoistumistasi tietylle tietotekniikan alueelle.

Henkilöstönsä siirtävien laitosten ja yritysten tapauksessa tilaus voidaan tehdä institutionaalisella tilillä, joka alkaa vähintään kolmelta valtuutetusta henkilöstön jäsensuunnitelmasta, joihin sisältyy joukko lisäpalveluita (mukaan lukien yksityiskohtainen seuranta ja raportointi didaktisten ja varmennusmenettelyjen etenemisestä, kuten sekä joustavilla ja kustannustehokkailla suunnitelmilla).

Kuten kaikki sertifioidut ammattipätevyyden todistusohjelmat, EITCA-akatemia ja sen osana olevat EITC-sertifiointiohjelmat eivät yleensä ole ilmaisia ​​(poikkeuksena täysin tuettu osallistuminen vammaisille, korkeakouluikäisille ja heikossa sosioekonomisessa asemassa asuville). määrä vähän kehittyneitä maita, kuten käyttöehdoissa on määritelty). Ohjelmaan osallistumisen kustannukset etäkoulutuksen ja etätutkintojen vuoksi ovat kuitenkin tehokkaampia verrattuna perinteisiin kiinteisiin (fyysiseen läsnäoloon perustuviin) sertifiointiohjelmiin. EITCA-akatemian tavoitteena on mahdollisesti alentaa esteitä EU-pohjaisen muodollisen IT-ammatillisen pätevyystodistuksen saamiselle ja tehdä se laajasti kaikkien mahdollisten osallistujien ulottuvilla EU:ssa sekä kaikkialta maailmasta.

EITC-sertifiointi- ja EITCA-akatemian sertifiointiohjelmien nykyiset maksut näkyvät Luettelo ja ovat vastaavasti 110 euroa ja 1100 euroa. EITC/EITCA-sertifiointimaksut sisältävät kaikki sertifiointimenettelyihin ja ansaittujen sertifikaattien myöntämiseen liittyvät kulut digitaalisessa muodossa (on myös mahdollista tulostaa digitaaliset EITC/EITCA-sertifioinnit tarvittaessa viitevalmiin tulostettavassa muodossa, joka on saatavana PDF-muodossa verkkopalvelun sähköisestä palvelusta EITC/EITCA-varmenteiden validointi).

EITCA-akatemian ja EITC-sertifiointimaksujen kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin vastaavan tason IT-alan ammattisertifioinnin keskimääräiset kustannukset EU:ssa ja kansainvälisesti sen verkkolomakkeen ansiosta. EU:n myöntämät sertifikaatit vahvistavat virallisesti Brysselistä etänä suoritetuissa sertifiointitesteissä vuonna 2008 lanseeratun kansainvälisesti tunnustetun eurooppalaisen IT-sertifiointistandardin mukaisesti saadut digitaaliset pätevyydet. Lisäksi täysverkkolomakkeen ansiosta perinteisiin, kiinteisiin sertifiointiohjelmiin ei liity matka-/majoituskuluja.

Lisäksi osana EITCI-instituutin jatkuvaa sitoutumista Euroopan komission Euroopan digitaalistrategian (Eurooppa 2020 -strategian julkisen politiikan osa) täytäntöönpanon tukemiseen sen digitaalisen lukutaidon, taitojen ja osallisuuden edistämisessä on saatavilla EITCI-instituutin myöntämiä epäsuoria tukia. tarjottujen EITCA Academy -ohjelmien asiaankuuluvien maksujen alentamisessa, mikä edelleen pienentää taloudellisia esteitä osallistujien IT-ammatillisen pätevyyden todistamiselle maailmanlaajuisesti.

Lopuksi, EITCA Academy -tilin rekisteröinnin jälkeen on vapaasti saatavilla monia koulutusresursseja, joiden avulla EITCA Academy -malliin voi tutustua paremmin ja tehdä tietoisempia osallistumispäätöksiä. Päästäksesi näihin resursseihin (sekä asiaankuuluvien esittelyjen kanssa) voit rekisteröidä ilmaisen tilisi napsauttamalla Rekisteröidy-painiketta tämän verkkosivuston oikeassa yläkulmassa.

European Qualifications Framework (EQF) on EU:ssa yhteinen viitekehys, jonka Euroopan komissio on asettanut helpottamaan todistettujen tutkintojen kattavuuden vertailua. Sellaisenaan se auttaa erottamaan pätevyystasot eri ohjelmien ja koulutustarjonnan välillä, mukaan lukien akateemiset ja ammatilliset ohjelmat EU:ssa. EQF-viittausta voidaan soveltaa kaikentyyppiseen koulutukseen ja pätevyyden todistamiseen koulukoulutuksesta akateemisten, ammatillisten ja ammatillisten taitojen kehittämiseen. Se muuttaa painopisteen oppimistulosten erottamisessa oppimispanoksiin perustuvasta standardilähestymistavasta, kuten tunneissa ja oppilaitostyypeissä mitattuista ohjelmien sisällöistä, todistettuihin tutkintokeskeiseen lähestymistapaan. Edistämällä tutkintoihin perustuvaa lähestymistapaa EQF-kehys tukee todistettujen taitosuuntautuneiden tulosten validointia virallisen ja arkioppimisen välillä ja edistää siten elinikäisen oppimisen paradigmaa, joka ulottuu jäsenvaltioiden muodollisten koulutusjärjestelmien ulkopuolelle. EQF sisältää kahdeksan viitetasoa todistetun tutkinnon kattavuuden osalta, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti Europass-verkkosivustolla, joka on saatavilla osoitteessa https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

EITCA Academy -ohjelmaa voidaan sen todistamien tutkintojen kattavuuden osalta viitata eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasoon 6. Se todistaa ammatillisen erikoistumisen, joka sisältää edistyneen tietämyksen EITCA Academy -ohjelman asiaankuuluvalla alalla ja varmistaa teoreettisten perusteiden oikean ymmärtämisen sekä tietämyksen vastaavista käytännön sovelluksista. Se myös todistaa edistyneistä taidoista, joiden avulla EITCA-sertifioinnin haltijat voivat ratkaista itsenäisesti monimutkaisia ​​ongelmia sekä saavuttaa korkean ammattitason erikoisalojen ja innovoida omilla aloillaan, jotka vastaavat EITCA-ohjelmia, joissa he ovat sertifioituja. EITCA Academyn sertifioima pätevyys mahdollistaa lisäksi alan ammatillinen toiminta, mukaan lukien päätöksenteko asiaankuuluvien alojen IT-sovellusten ammatillisissa konteksteissa sekä riittävän ammatillisen kehittämistoiminnan johtaminen joko yksin tai yhteistyöryhmissä.

Eurooppalainen IT-sertifiointikehys perustettiin vuonna 2008 viralliseksi toimittajista riippumattomaksi standardiksi laajalti saatavilla olevalla, täysin verkossa toimivalla muodollisella todistuksella digitaalisista taidoista ja IT-kompetensseista monilla ammatillisten erikoisalojen alueilla.

Se on yksi tunnetuimmista digitaalisten taitojen sertifiointistandardeista Euroopan unionissa, mutta tukee digitaalista uraa maailmanlaajuisesti.

Suosittuja instituutioita, valtion virastoja tai yrityksiä, jotka tunnustavat tämän eurooppalaisen digitaalisten taitojen sertifiointistandardin, on lukuisia, ja EITCA Academyn verkkosivuston Tietoja-osiossa on julkaistu lyhennetty luettelo isommista globaaleista yrityksistä, jotka ovat delegoineet työntekijänsä osallistumaan erilaisiin EITC:hin./EITCA-ohjelmat menneisyydessä.

Kehyksen historia osoittaa joitain valittuja tärkeitä historiallisia kohtia standardin kehityksessä.

Standardia hallitseva Euroopan IT-sertifiointiinstituutti on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii Belgian lain III osaston määräysten mukaisesti Association Without Profit Purpose (ASBL) -muodossa ja myöntää oikeushenkilöllisyyden voittoa tuottavat yhdistykset ja yleishyödylliset laitokset.

EITCI Institute on omistautunut nopeuttamaan tietoyhteiskunnan kasvua ja torjumaan digitaalista syrjäytymistä muun muassa kehittämällä ja levittämällä eurooppalaista IT-sertifiointistandardia, lisäämällä ammatillisen IT-sertifioinnin saatavuutta yksilöiden keskuudessa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Se on toteuttanut tehtäväänsä yli 14 vuotta ja on luonut yhden tunnetuimmista toimittajariippumattomista digitaalisten taitojen sertifiointistandardeista Euroopan unionissa. EITCI kokoaa tällä hetkellä yli 3000 jäsentä EU:ssa ja ulkomailla verkostokeskeiseen yhteistyöhön keskittyen eurooppalaisten IT-sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä uusien IT-teknologioiden referenssistandardointiin yhteistyössä monien muiden kansainvälisten standardointiorganisaatioiden kanssa. ja tuetaan Euroopan komission H2020-ohjelmaa.

Vaikka Euroopan IT-sertifiointiinstituutti on keskittynyt kehittämään ja levittämään eurooppalaisten IT-sertifiointien digitaalisten taitojen todistuskehikkoa, se toimii myös aktiivisesti teknisen standardoinnin ja teknologian sertifioinnin parissa nousevilla IT-aloilla, kuten tekoälysovelluksissa kriittisillä aloilla (esim. AI-avustettu älykäs energia, ks. https://eitci.org/technology-sertifiointi/sesg) tai kehittyneessä kvanttitieto- ja viestintätekniikassa (vrt. https://eitci.org/technology-sertifiointi/qsg).

Kuinka se toimii3 yksinkertaisessa vaiheessa

(sen jälkeen kun olet valinnut EITCA-akatemian tai valitun EITC-varmenteiden sarjan koko EITCA/EITC-luettelosta)

Opi ja harjoittele

Seuraa online-kattava didaktiikka valmistautuessaan tentteihin. Tuntia ei ole, opiskelet milloin vain.

Hanki IT-sertifikaatti

Tee online-tentti ansaitaksesi EITC-sertifikaatin. Hyväksy kaikki EITCA Academyssa ja saat EITCA-sertifikaatin.

Aloita urasi

EU-pohjaiset EITC/EITCA-sertifikaatit yksityiskohtaisilla lisäyksillä ovat muodollinen todistus ammatillisesta IT-taitostasi.

Sertifiointiprosessi (täysin verkossa) on toteutettu englanniksi, mutta kaikkiin viitattuihin didaktisiin materiaaleihin ja kokeisiin on saatavilla myös ylimääräisiä tekoälyavusteisia viitekäännöksiä, jotka on sisäänrakennettu alustaen käyttöliittymään.

Kaikki viestintä- ja tukipalvelut (mukaan lukien rajoittamaton pääsy online-didaktisiin konsultaatioihin asiaankuuluvien asiantuntijoiden kanssa) tarjotaan myös englanniksi, mutta myös työkaluilla, jotka mahdollistavat AI-avusteisen automaattisen käännöksen osallistujille.

Kaikki EITC/EITCA-ohjelmien sertifiointiprosessit sekä kaikki EITC-ohjelmien kokeet suoritetaan täysin etänä verkossa verkkoratkaisuissa omistetuissa alustoissa asynkronisessa tilassa.

Joustavasti asynkronisesti organisoidun viitteellisen e-oppimisen didaktisen prosessin ja kaikkien asynkronisesti verkossa suoritettavien online-kokeiden ansiosta (mahdollista suurin ajallinen joustavuus osallistujan itse organisoiessa oppimisensa ja kokeen lähestyessä toimintaansa hänelle sopivasti) osallistujan fyysisen läsnäolon ansiosta ei ole tarpeen, siksi monia pääsyn esteitä joko vähennetään tai poistetaan (esim. maantieteelliset, logistiset, taloudelliset).

Osallistujalla on yksilöllinen, rajoittamaton pääsy sertifiointialustalle, joka tarjoaa hyvin suunnitellun vaiheittaisen viitteellisen didaktisen prosessin, jota valvoo ohjelman toteuttamisesta vastaava henkilöstö EITCI-instituutin ohjeiden mukaisesti, viitteellisten sähköisten materiaalien kanssa (mm. vapaa pääsy): luennot (multimedia- ja tekstimuodossa sekä kuvat, animaatiot, valokuvat tai videot, joihin viitataan ja jotka ovat saatavilla suoraan alustalta), lisättynä opetusohjelmia, laboratorioita (mukaan lukien opetuskäyttöön pääsy ohjelmistoon sekä asiaankuuluvat interaktiiviset sovellukset) ja rajattomat etäkonsultaatiot.

Verkossa viitatut didaktiset materiaalit jokaiselle EITC-sertifiointiohjelmalle kattoivat täysin sen vastaavan opetussuunnitelman ja päättyivät EITC-etäkokeeseen (suljetun testin ominaisuudesta, mukaan lukien 15 satunnaista suljettua monivalintatestin kysymystä tietyssä EITC-ohjelman opetussuunnitelmassa).

Osallistuja suorittaa tämän etätestin sertifiointialustassa (jossa osallistuja voi suorittaa verkossa interaktiivisen testin, joka toteuttaa satunnaisen testikysymysten valinnan ja joka pystyy palaamaan vastattuihin tai vastaamattomiin kysymyksiin 45 minuutin aikarajan sisällä). EITC-kokeen läpäisypistemäärä on 60 % positiivisia vastauksia, mutta tämän rajan saavuttamatta jättäminen mahdollistaa kokeen uusimisen ilman lisämaksuja (jokaisella koeyrityksellä on yksi ilmainen uusinta joko kokeen läpäisemiseksi tai sen läpäisypisteen parantamiseksi, jonka jälkeen edelleen uusintakokeet edellyttävät hakemuksen hyväksymistä hallintoon, mutta niistä ei veloiteta lisämaksua). Kaikkien asiaankuuluvan EITCA-akatemian sertifioinnin muodostavien EITC-kokeiden suorittaminen (korvaavilla EITC-ohjelmilla) johtaa myös vastaavan EITCA-akatemian sertifikaatin myöntämiseen osallistujalle (ei ole muita EITCA-kokeita ja EITCA-sertifioinnit myönnetään kaikkien ansaitsemisen perusteella asiaankuuluvat EITCA:n muodostavat EITC-sertifikaatit).

Kaikki menettelyt toteutetaan täysin etänä Brysselissä ja sertifikaatit myönnetään osallistujille digitaalisesti suojatussa ja todennettavissa olevassa muodossa.

Tärkeä ominaisuus sertifiointiympäristössä mahdollistaa yksityiskohtaisen analyysin kunkin osallistujan oppimis- ja sertifiointiprosessista, mukaan lukien täydelliset tilastot kaikista varmentamisalustan toiminnoista, mikä mahdollistaa toimintaraporttien laatimisen, sekä automaattisen tunnistamisen ja tuen osallistujille, joilla on didaktisia ongelmia materiaalit ja tentit. Didaktisen prosessin toiminnan perusteellinen analysointi mahdollistaa yksilöllisen tukevan lähestymistavan tunnistettuihin osallistujiin, jos se on tarpeen. Osallistujat voivat myös käyttää sitä itse dokumentoimaan oppimisen muodollisesti kolmansille osapuolille tai omista analyyseistä ja suunnittelusta (erityisen hyödyllinen instituutioille ja yrityksille, jotka siirtävät henkilöstönsä varmentamiseen).

Sertifiointialustaa tuetaan jatkuvasti sekä hallinnollisesti että teknisesti. Hallinto sisältää teknisen johtamisen ja alustan toiminnan yleisen hallinnan. Tekninen tuki sisältää käyttäjätuen, jolla on erityinen tukipalvelu, ja ylläpitoa, joka ratkaisee tietoturvajärjestelmiin liittyviä ongelmia, tietojen arkistointiin, tietokantoihin ja alustan toimintojen päivittämiseen (toiminnot, joita omistautunut ja erikoistunut tekninen henkilöstö suorittavat jatkuvasti).

Eurooppalaisen IT-sertifiointikehyksen opetussuunnitelmat päivitetään säännöllisesti. On huomattava, että eurooppalainen IT-sertifiointikehys ei ole koulutuspalvelu, vaan palvelu taitojen sertifioinnista (tai tietojen todistamisesta). Palvelu koskee taitojen ja tietojen (pätevyyden) validointia ja todennettavan muodollisen todistuksen antamista näistä pätevyyksistä eurooppalaisen IT-sertifioinnin muodossa, joka sisältää yksittäiset EITC-sertifikaatit ja kattavan erikoistumisen, joka todistaa EITCA Academy -sertifikaatit. Nämä sertifioinnit myönnetään, kun ne ovat läpäisseet vastaavat koemenettelyt, ja ne ovat voimassa kolmansien osapuolten todentamista varten osallistujien ammatillisen digitaalisen pätevyyden dokumentoinnin tueksi. Palvelumme toteuttaa täysin online-sertifiointiprosessia, jota kehitämme edelleen monilla sovelletun IT:n aloilla, edelläkävijänä tämän lähestymistavan toimittajasta riippumattomalla tavalla ja online-metodologiassa. Useimmat muut digitaalisten varmenteiden tarjoajat ovat ottaneet käyttöön samanlaisia ​​toimintamalleja vain muutaman viime vuoden ajan.

Eurooppalainen IT-sertifiointiohjelma sertifioi digitaaliset taidot opetussuunnitelmiensa mukaisesti sertifiointiohjelmien verkkosivustoilla määrätyillä didaktisilla materiaaleilla (mukaan lukien avoimen pääsyn didaktiset materiaalit), jotka kattavat didaktisesti vaadittavat sertifiointikurssit vastaaville kokeille. (vaikka koulutuksen tarjoaminen ei ole osa EITCI-sertifiointipalvelua, sillä ydinsertifiointipalvelu on osallistujien tietojen ja taitojen testaaminen, todentaminen ja todistaminen, yksityiskohtaisesti viitattu didaktinen materiaali, joka on vapaasti ja avoimesti saatavilla ja kattaa kaikki EITC:n alueet. Vastaavien sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmiin viitataan lisäksi osallistujien avuksi, ja he voivat käyttää myös muita asiaankuuluvia koulutusresursseja tai koulutuspalveluita).

Vuodesta 2008 lähtien Euroopan IT-sertifiointiinstituutti on tukenut avointa pääsyä digitaalisten teknologioiden koulutusresursseihin. EITCI on osallistunut ESR:n ja EAKR:n rahoittamiin avoimen oppimateriaalin luomiseen ja vapaaseen levittämiseen liittyviin hankkeisiin, tekemällä yhteistyötä yksittäisten asiantuntijoiden kanssa ja julkaisemalla didaktisia materiaaleja avoimessa muodossa. digitaalisen teknologian koulutusmateriaaleja, joista osaa käytetään suoraan viitattuina didaktisina materiaaleina, jotka kattavat asiaankuuluvien sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmat.

Eurooppalaisia ​​IT-sertifiointi-opetussuunnitelmia kehittävät, päivittävät ja hyväksyvät asiaankuuluvat EITCI-komiteat, jotka koostuvat asiaankuuluvien kokemusalojen asiantuntijoista, mukaan lukien sekä tutkijat että käytännön ammattilaiset. EITCI tarjoaa myös kaikille sertifiointiohjelmiensa osallistujille rajattomasti verkkokonsultointia, jonka toimialueen asiantuntijat vastaavat kaikkiin sertifiointiopetussuunnitelmiin liittyviin kysymyksiin, jotta osallistujat voivat paremmin valmistautua asiaankuuluvien sertifiointikokeiden suorittamiseen.

Vuodesta 2008 lähtien EITCI-instituutti on myöntänyt satoja tuhansia EITC- ja EITCA-sertifikaatteja maailmanlaajuisesti (samoin kuin lähes miljoona digitaalista sertifikaattia), jotka ovat saaneet aikaan yli miljoona ihmistä yli 1 maasta, jotka olivat perehtyneet EITC/EITCA-standardiin, joka kattaa lähtötason digitaalinen lukutaito ja perustaidot, tietotekniikan ammattilaisille tarkoitetut tietotekniikan erikoistuneet alueet, perustason edistyneelle tietokonegrafiikan suunnittelulle sekä ohjelmat julkishallinnon digitointiin (e-hallinto) ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan (etenkin vammaiset).

Suurin ero on, että EITCA Academy -sertifikaatti muodostuu tietystä ajankohtaisesti liittyvien EITC-sertifikaattien ryhmästä (yleensä 10–12). Vain hankkimalla kaikki nämä korvaavat EITC-sertifikaatit osallistujalle myönnetään myös erityinen EITCA-sertifikaatti, joka todistaa erikoistumisen asiaan liittyvään alaan (EITCA Academy -sertifikaatin ansaitseminen ei edellytä ylimääräisiä kokeita, se vaatii kokeiden läpäisemisen kaikilla korvaavilla EITC-sertifikaateilla) .

On mahdollista jatkaa EITCA Academy -sertifikaattia hankkimalla yksittäiset EITC-sertifikaatit erillisessä ilmoittautumisessa jokaiselle EITC-ohjelmalle (yksi kerrallaan), mutta on myös mahdollista ilmoittautua suoraan EITCA Academy -tapahtumaan, jolla on pääsy koko EITC-sertifiointiryhmään. valitussa EITCA-akatemiassa. Tämä oikeuttaa osallistujat EITCI-instituutin tukemaan käyttöoikeuteen, joka myönnetään huomattavasti alennetulla EITCA Academy -maksulla, joka on saatavana maailmanlaajuisesti edistämään korkealaatuista ja kattavaa tietoteknisten taitojen levittämistä.

Osallistuja voi valita kokonaisen EITCA-akatemian toteuttamisen (ryhmittelemällä asiaankuuluvat EITC-ohjelmat) ja yhden EITC-ohjelman (tai tietyn EITC-ohjelmien valinnan) välillä.

Jokainen EITC-sertifiointiohjelma viittaa 15 oppitunnin sisällön opetussuunnitelmaan, joka päättyy asianomaisen EITC-sertifioinnin tenttiin. EITC-ohjelma voidaan suorittaa keskimäärin yhdestä kahteen päivään, mutta aikavaatimuksia ei ole, ja osallistuja voi tarvittaessa suunnitella pidemmän ajan didaktikoille ja tenttivalmisteluille (esimerkiksi viikko tai 2 viikkoa kuluttamalla oppimiseen vastaavasti vain yksi tunti tai 2 tuntia päivässä). Jos osallistujalla on jo tietoa ja pätevyyttä EITC-sertifiointi-opetussuunnitelmaa vastaavalla tavalla, osallistuja voi päästä tenttiin suoraan ja ansaita siten heti asianmukaisen EIC-sertifikaatin.

Jokainen EITCA-akatemia käsittää 10–12 EITC-sertifikaattia, jotka koostuvat ohjelmasisällöstä 150-180 oppituntia. Yleisesti ottaen olettaen, että oppiminen tapahtuu työviikkopäivinä, on mahdollista suorittaa EITCA Academy -ohjelma alle kuukaudessa (jokainen työviikonpäiväoppiminen). Toinen viiteaikataulu on yksi lukukausi (yleensä 5 kuukautta), jolloin osallistuja pystyy suorittamaan EITCA-sertifiointiohjelman opetussuunnitelman oppimalla vain yhden päivän viikossa.

Edellä mainitun ohjelman sisällön viiteopiskelutunnit määrittelevät olennaisen mittauksen sertifiointiohjelman kattavuudesta akateemisten opintotuntien normien perusteella. Tämä tarkoittaa, että osallistujan vastaava koulutuskäyttäytyminen kestää keskimäärin 150–180 tuntia, jos se suoritetaan paikallaan. Se riippuu myös yksittäisen osallistujan ominaispiirteistä valmistautumisessa ja oppimiskyvyissä, mikä voi johtaa nopeampaan tai hitaampaan oppimisvauhtiin ja valmistautumiseen opetussuunnitelman mukaisesti. Koska koulutus suoritetaan asynkronisessa e-oppimismuodossa, sen todellinen toteutusaika riippuu kunkin osallistujan yksilöllisistä taitoista ja sitä voidaan pidentää tai lyhentää (oppimisen ja sertifiointiin valmistelun aikataulu räätälöidään osallistujat).

Joo. Sekä EITC- että EITCA Academy -sertifiointiohjelmassa oppimis- ja valmisteleva didaktinen prosessi sisältää rajoittamattoman etäkonsultoinnin asianomaisen IT-alueen asiantuntijoiden didaktisen henkilökunnan kanssa. Jos opetussuunnitelman, tukevan didaktisen sisällön ja materiaalien tai tehtävien suorittamisen käsitteiden ymmärtämiseen liittyy vaikeuksia tai jos osallistujalla on kysymyksiä tai huolenaiheita ohjelman sisällöstä, didaktisen henkilöstön on otettava yhteyttä online-viestintä- ja konsultointilippujärjestelmät. Kuuleminen suoritetaan erityisen käyttöliittymän kautta sertifiointi- ja verkko-oppimisympäristössä tai sähköpostitse. Lomakkeet ja ohjeet didaktisen konsultointihenkilökunnan yhteydenottoon ja kyselyyn ovat suoraan sertifioinnin e-oppimisalustalla.

Nykyinen EITCI-instituutin myöntämien sertifikaattien valikoima sisältää yli 70 EITC-sertifikaattia ja 7 EITCA Academy -sertifikaattia.

Koska didaktisen tuen ja konsultoinnin kapasiteetti on toiminnallisesti rajallinen, rajoitetaan siten kuukausittain myönnettävien EITC/EITCA-sertifikaattien määrää, joten jotkut varmennusohjelmat saattavat olla ajallisesti pahoillaan. Tällöin osallistujat voivat varata sertifikaattiohjelmat, joissa ei ole paikkoja, ja heille ilmoitetaan, kun paikat ovat jälleen käytettävissä, ja heille annetaan pääsy asiaankuuluviin ohjelmiin rinnakkain, ensin palvella palvelupisteenä -periaatteella.

Kyllä, on mahdollista suorittaa molemmat epäonnistuneet tai onnistuneesti suoritetut EITC-kokeet läpäisytuloksen parantamiseksi. Jokaisessa koeyrityksessä on käytettävissä yksi ilmainen uudelleentoisto, joka joko läpäisee testin tai parantaa sen läpäisypistettä, minkä jälkeen jatkotutkinnot edellyttävät, että hakemus hallintoon on sallittava, mutta pysyy ilman lisämaksua. Osallistuja voi suorittaa uudelleen läpäistetyn testin parantaakseen pisteitä saadaksesi paremman esityksen sertifikaatista. Huomattakoon myös, että EITCA Academy -kokeita ei ole (tutkimukset on osoitettu vain EITC-ohjelmille ja niiden tulosten läpäiseminen suoritetaan EITC-sertifikaatin myöntämisen myötä, kun taas EITCA Academy -sertifikaatti annetaan vain kaikkien asiaankuuluvien ryhmien läpäisemiseen. EITC tentti tietyssä EITCA Academy -ohjelmassa). EITCA Academy -sertifikaatissa esitetyt pistemäärät ovat kaikkien EITCA Academy -sertifikaattien pistemäärät.

Joo. Osallistujilla on pääsy verkko-oppimisympäristöön kaikilla didaktisilla materiaaleilla ja resursseilla asiaankuuluvien EITC/EITCA Academy -sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti myös oppimisen ja valmistelun suorittamisen jälkeen sekä tenttien suorittamisen ja sertifikaattien ansaitsemisen jälkeen. Pääsy on ehdottomasti mahdollista osallistujien tililtä EITCA-akatemiassa.

EITC/EITCA -sertifikaatti on eurooppalainen koulutus- ja varmentamisohjelma, joka standardoi tietotekniikkateollisuuden pätevyystodistuksen viitekehyksiä. Sillä ei ole muodollista vastaavuutta minkään EU: n jäsenvaltion kansallisen koulutusohjelman kanssa. EITCA-akatemian laajoihin opetussuunnitelmiin liittyvän ohjelman sisällöltään se on kuitenkin monimutkaisuus ja siitä johtuva todistuksen haltijan ammatillinen erikoistumistodistus, jota voidaan parhaiten verrata kansallisella tasolla akkreditoituihin jatko-opintoihin työtaakka ja todistetut pätevyystasot. Toisaalta EITCA Academy -sertifiointi yhdessä EITC-sertifikaattien kanssa eivät vastaa myyjäkeskeisiä IT-ammattisertifiointeja, jotka ovat antaneet eri IT-toimittajat (kuten Microsoft, Google, Adobe jne.). Ne ovat riippumattomia myyjistä ja keskittyvät siten tuotteen todelliseen arvoon. Sertifioidut pätevyydet sen sijaan, että se olisi osa tuotekilpailun ja markkinoinnin strategiaa IT-myyjien välillä. EITC/EITCA-sertifikaateilla on kuitenkin yhteistä ammattimaisen myyjän myöntämien IT-sertifikaattien kanssa, että ne keskittyvät myös sertifioitujen tietojen ja taitojen käytännön näkökohtiin ja soveltuvuuteen.

Mitä se tarkoittaa käytännössä?

EITCA Academy -sertifikaatti ei ole muodollinen jatkotutkinnon suorittava kansallisen korkeakoulututkinto, vaan kansainvälinen tietotekniikka-alan pätevyystodistusstandardi, joka on kuitenkin myyjäriippumaton ja jota hallinnoi European Information Technologies Certification Institute, myyjäriippumaton voittoa tavoittelematon organisaatio. varmentaja tai sertifiointilaitos. EITC/EITCA Academy -ohjelman sisällä Sertifikaatin haltija ei saa kansallisen tason jatkotutkinto-todistusta tai IT-toimittajan varmennetta, mutta kansainvälisen ja se on annettu Brysselissä, EU: ssa, tietotekniikan teollisuuden kannalta merkitykselliselle muodolliselle pätevyystodistukselle, jolla on monipuolinen varmennus Vastaa jatko-opintoja kattavuuden suhteen (alkaen 150 tunnin referenssiohjelman kattavuudesta) ja joukko ajankohtaisia ​​tietotekniikan myyjiä antoi sertifikaatit. EITCA-akatemian (tai minkään muun EITC-sertifiointiohjelman osan) suorittamiseen ei ole kelpoisuuskriteerejä eikä aiempia pätevyysvaatimuksia (esim. Perustutkinto-opintoissa suoritettua kandidaatin tutkintoa vaaditaan yleensä jatko-opintojen suorittamiseksi korkeakouluissa, mikä on ei edellytys EITCA-akatemian osallistumiselle).

Pelkästään EITCA Academy -sertifikaatti antaa haltijalle todistaa ammattitaitoisesti hallitun pätevyyden ja pätevyyden työskennellä hallussa olevan sertifikaatin alalla. Vaikka työnantajat yleensä vaativat korkeakoulututkintoa tietyllä ammatillisella erikoistumisalueella, he yleensä suhtautuvat erittäin myönteisesti ylimääräisiin kattaviin pätevyystodistuksiin etenkin tietotekniikan alalla riippumatta siitä, onko kyseessä hakijan koulutuksen ensisijainen aihe vai ei. Jos pätevyystodistus on laaja-alaisella tasolla verrattavissa muodolliseen akateemiseen jatkotutkintotodistukseen, työnantaja voi joissain tapauksissa pitää sitä riittävänä korvikkeena, etenkin kun otetaan huomioon korkeakoulujärjestelmän opintojen kustannuksiin liittyvät asiat. tietty maa). Muissa tapauksissa se on asianmukainen lisä virallisen koulutuksen yliopisto-tutkintotodistukseen, joka todistaa ehdokkaille kansainvälisen toiminnan itsensä kehittämisessä ja asettaa hänet syrjään kilpailuhakemuksista ilman vastaavia pätevyystodistuksia. Työnantajat arvostavat yleensä ehdokkaan kannustimia itsensä kehittämisen, koulutuksen ja kokemuksen suhteen ja tunnustavat sellaisena EITCA-akatemian kansainvälisen sertifikaatin hakijan hyväksi. Yhteenveto EITCA Academy -sertifikaateista voidaan hyvin käsitellä tapana täydentää kansallisen tason perustutkintoa tai jatkotutkintoa erikoistuneemmalla, ammattimaisemmalla IT-alan EU-pohjaisella sertifioinnilla. Varmasti se on tärkeä voimavara todistuksen haltijan ansioluettelossa, joka todistaa hänen kansainvälisen aktiivisuutensa pätevyyden kehittämisessä. Jopa erityisellä jatkotutkintotodistuksella, asiaankuuluva EITCA-akatemian todistus osoittaa erittäin arvokkaan hyödyn ansioluettelossa ja lisää työllisyysmahdollisuuksia paitsi vahvistamalla virallisesti olemassa olevat tietotekniikan pätevyydet ja pätevyys myös todistamalla hakijan kyky jatkaa koulutustaan ​​ja itsensä kehittäminen hankkimalla EU-pohjainen kansainvälisesti tunnustettu IT-alan tason toimittajariippumaton sertifikaatti.

Bolognan prosessin mukaan EU pyrkii luomaan yhdennetyn korkea-asteen koulutuksen puitteet. Tällä hetkellä tärkein tavoite tämän tavoitteen saavuttamiseksi on standardisoimalla kaikissa EU-maissa ja eräissä muissa järjestelmään osallistuvissa maissa siten, että korkea-asteen koulutuksen tulisi perustua pätevyyteen ja jakaa kolmeen päävaiheeseen: 3. tutkintojen sykli (epävirallisesti nimeltään jatko-opiskelija) opinnot, yleensä päättyneet kandidaatin tutkinnolla), 1. sykli (viitataan epävirallisesti jatko- tai jatko-opintoihin, päättyen yleensä maisterin tutkintoon) ja 2. sykli, jatko-opinnot (joihin sisältyy yleensä paitsi koulutuksen lisäksi myös oma tutkimus, tohtori). Edellä mainitun lisäksi Bolognan prosessissa on otettu käyttöön ECTS-opintosuoritusjärjestelmä (eurooppalainen opintosuoritusten siirto- ja kertymisjärjestelmä), joka esittelee kursseille osoitetun opintopisteen (tai ECTS-pisteen), yleensä 3 ECTS: lla on 1 - 15 tunnin paikallaan pysyvä asema didaktinen ohjelma. ECTS-opintosuoritusten perusteella voidaan vertailla eri korkeakoulujen kurssien monimutkaisuutta ja näiden korkeakoulujen välisillä sopimuksilla tunnustetaan ECTS-opintoviikkojen perusteella eri laitoksissa suoritetut kurssit EU: n opiskelijoiden ja ulkomailla opiskelujen kansainväliselle vaihdolle.

Ohjelman monimutkaisuutta ja sisältöä verrattuna EITCA-akatemiaa voidaan parhaiten verrata jatkotutkinnon (2. syklin) korkea-asteen koulutukseen, vaikka kansallisen tason hallinto ei sitä virallisesti hyväksyisi, koska se on kansainvälinen standardi. EITCA-akatemian suorittamisella saavutetut kompetenssit, jotka EITCA-sertifikaatti vahvistaa, ovat sisällöltään yhtäläisiä niiden kattavuuden suhteen jatko-yliopistotutkintoon, sillä erolla, että EITCA Academy -sertifikaatti ei ole kansallisen tason asiakirja, vaan kansainvälinen ja on keskittyi tiettyyn tietotekniikan alaan, eikä koko oppialaan. Tämä EITCA Academy -sertifikaatin erikoistuneempi painopiste saattaa olla etuna myös verrattuna tietotekniikkaan liittyvän ammatillisen uran jatkotutkintoihin. Yleensä jatkotutkinto-ohjelma on määritelty laajemmin (esim. Tietojenkäsittelytiede, liiketalous, taloustiede, matematiikka jne.) Kuin EITCA-akatemia, joka kattaa yhden tietotekniikan erityisaloista (esim. Tietoturva, yritystietojen tekniikat, tietokonegrafiikka jne.). .). Jatkotutkinto-opintoihin sisältyy 1500–3000 ohjeltatuntia, joihin viitataan vastaavasti 60–120 op (tavallinen lukuvuosi koostuu yleensä 1500 tunnista). EITCA-akatemia käsittää didaktisen ohjelman, jonka pituus on 150–180 tuntia, mutta johon viitataan 30–60 ECTS: llä (se sisältää 10–12 EITC-kurssia, joille kullekin annetaan 3–5 ECTS: ää sisällön vertailun perusteella viitaten asiaan liittyvien aiheiden akateemisiin standardeihin). , joka viittaa 15 tuntiin kullekin EITC-kurssille, mikä vastaa kuitenkin 60 - 90 tuntia tavanomaisessa akateemisessa käytännössä johtuen EITCA-akatemiassa olevasta yksilöllisestä ja asynkronisesta koulutusmallista). Siten EITCA-akatemiaa voidaan verrata yhden korkea-asteen toisen syklin opintovuoteen (maisterin tutkinto) muodollisesti todistettujen IT-kompetenssien kattavuuden ja monimutkaisuuden suhteen. Toisaalta EITC-sertifikaatit vastaavat sisällöltään korkeakoulujen akateemisia kursseja (EU: n akateemisten opintopisteiden siirtojärjestelmässä on myönnetty 2–3 ECTS-opintopistettä) sekä myyjän myöntämiä IT-tuotteita tai teknologiasertifioita. johtuen sovellettavuudesta ja käytännöllisestä luonteesta.

Sisällön suhteen EITCA Academy -sertifiointiohjelmaa (vastaa 150-180 tuntia paikalla pidettäviä tunteja, eli vakiovuosi tai 2 lukukautta) voidaan verrata erikoistuneisiin jatko-opintoihin, mutta etuna on EU-sertifiointistandardi ja sen kansainvälinen luonne ja tunnustaminen (Brysselissä myönnetyt EU-pohjaiset todistukset tunnustetaan korkealla tasolla kaikkialla EU: n ulkopuolella sijaitsevissa paikoissa myönnetyillä virallisilla kansallisilla akateemisilla tutkintotodistuksilla). Tärkeä EITC/EITCA-sertifiointiohjelmien ominaisuus on mahdollisuus suorittaa vain valitut yksittäiset EITC-ohjelmat, jotka vastaavat EITCA-akatemiaa muodostavia yksittäisiä kursseja (yksittäiset erikoistuneet sertifioidut EITC-kurssit, joiden keskimääräinen didaktinen sisältö on 15 tuntia). EITCA- ja EITC-pätevyyssertifikaattiohjelmat sisältävät alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan mukaiset ohjelmasisällöt, joten niiden täydentämiseen ei vaadita aiempaa tietotekniikkaosaamista huolimatta niiden edistyneestä ja erikoistuneesta muodosta. Tämä mahdollistaa jopa useimpien erikoistuneiden EITC/EITCA-ohjelmien onnistuneen suorittamisen yksilöillä ilman aikaisempaa tietotekniikkaosaamista, samalla kun ne ovat merkityksellisiä myös vastaavien alojen IT-ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Yhteenvetoa EITCA-akatemiasta suositellaan kansainvälisesti tunnustetuksi ammatilliseksi tietotekniikkasertifikaatiksi, joka täydentää kansallisen tason perus- tai jatkotason korkeakoulututkintoja (ts. Kandidaatin tai maisterin tutkintoa), mikä voi kuitenkin todistaa haltijoiden pätevyydet yleisemmästä tai jopa erilaisemmasta tieteenalasta kuin ala että sertifikaatin haltija pyrkii jatkamaan uransa kanssa (vastaavan EITCA Academy -sertifikaatin kanssa, joka kattaa juuri tämän alan). On mahdollista hakea työtä ilman korkeakoulututkintoa, jolla on EITCA Academy -sertifikaatti, myös siksi, että se voi muodollisesti todistaa sertifikaatin kattaman ohjelman sisällön perusteella, että todistettujen kompetenssien eteneminen on yhtä suuri kuin yhden vuoden jatko-opinto maisterin tutkinto, mutta kansainvälisessä ja tietotekniikkateollisuudessa suunnatussa sertifiointistandardissa, jonka on kehittänyt ja levittänyt EU: n Brysselissä sijaitseva Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitos. On huomattava, että EITCA Akatemian IT-sertifiointistandardin arvostaminen kansallisen tason jatkotutkinto-tutkintotodistuksiin tai IT-toimittajien toimialakohtaisiin sertifikaateihin riippuu työnantajasta ja hänen omista vakaumuksistaan ​​ja mielipiteistään, mutta EITCA/EITCA-haltijoiden arvioinnista ura osoittaa, että tämä standarditunnistus kasvaa ja ei vain EU: ssa.

Kysymykseen vastaaminen, ovatko EITCA Akatemia ja EITC-sertifikaatit ECTS-yhteensopivia, liittyy siihen, vastataanko kysymykseen, voidaanko EITCA Akatemian tai EITC-sertifiointiohjelmien loppuun saattaminen sisällyttää meneillään olevaan jatko-opiskeluun tai jatko-opintoihin kansallisen korkeakoulututkinnon muodossa.

Vastaus on yleensä myönteinen. Jokainen EITC-sertifiointi- ja EITCA-akatemiaohjelma saa tietyn määrän ECTS-pisteitä.

EITCI-instituutti kommunikoi EU: n yliopistojen kanssa ECTS-järjestelmän (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä) teemana tarjoamalla kahdenvälisen tunnistuksen koulutusohjelman sisällöstä (kohti asiaankuuluvia EITC/EITCA-sertifiointi-opetussuunnitelmia). Jollei näistä ehdotuksista muuta johdu, EITCI-instituutti myöntää tietyt EITC/EITCA-sertifikaattiohjelmat ECTS-pisteillä, jolloin eurooppalaisilla sertifikaatinhaltijoiden opiskelijoilla on mahdollisuus oppia, että he ovat suorittaneet ja todistaneet pätevyyskirjan myöntämismenettelyllä, jotta ne voidaan hyväksyä akateemiseen toimintaansa. ECTS on eurooppalainen standardi vertaamalla oppimistuloksia oppimistulosten (EITC/EITCA-sertifioinnin tapauksessa, joka mitataan koetuloksilla) ja niihin liittyvän korkeaan koulutukseen liittyvän työmäärän sekä Euroopan unionissa ja muualla toteutettavien ammatillisten koulutusohjelmien perusteella. yhteistyössä toimivat ECTS-maat.

Ansaitulle EITC/EITCA-sertifioinnille ECTS-opintopisteiden hyvitysmäärä myönnetään ohjelmasta riippuen (sen monimutkaisuus, kattavuus ja siihen liittyvä oppimäärät), ja sertifikaatin haltijan yliopisto voi hyväksyä nämä hyvitykset tämän yliopiston ja kahdenvälisen sopimuksen perusteella. EITCI-instituutti. EITCI-instituutti aloittaa ECTS: n kahdenvälisen sopimuksen tutkimuksen mainitun yliopiston kanssa sertifikaatin haltijan hakemuksen perusteella, joka haluaa, että ansaitut ECTS-pisteet ansaitaan hänelle tai hänen valitulle yliopistolle jatkuvasta tai tulevasta akateemisesta käytöksestä.

Jos olet joko sertifikaatin haltija tai edustat yliopistoa, jota opiskelijat ovat kiinnostaneet tai kysyneet, että he hyväksyvät ECTS-pisteet heidän asiaankuuluvien EITC/EITCA-sertifikaattiensa suhteen, Ota yhteyttä EITCI-instituuttiin ja se toimittaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat jatkaakseen.

Sinun ei tarvitse myöskään opiskella Euroopan yliopistossa voidaksesi kysyä EITC/EITCA-ohjelmien hyväksymistä ansaitsemalla ECTS-pisteellä. Tästä päättää kuitenkin yliopistosi dekaani. Jos opiskelet eurooppalaisessa yliopistossa (ei välttämättä EU: ssa, mutta myös ECTS-järjestelmään osallistuvassa maassa), tämä päätös on automaattisempi, mutta se on silti yliopistosi itsenäinen päätös kahdenvälisen sopimuksen perusteella, joka koskee asiaankuuluvat EITCA Akatemian ja EITC-sertifiointiohjelmien opetussuunnitelmat, jotka ovat voimassa vastaavan akatemian käyttäytymiseen yliopistossa.

Olisi mainittava, että ECTS: n hyväksyminen on yliopistohallinnon päätöstä hyväksyä tai hylätä tietyn EITC/EITCA-sertifiointiohjelman suorittamisen suorittaminen opintojen akateemisessa suorituksessa. EITCI-instituutista riippumaton, mikä voi perustella vain Määrä ECTS-pisteitä, jotka on myönnetty sen myöntämällä sertifikaattiohjelmalla ja hakevat yliopistolle kahdenvälistä ECTS-sopimusta (tällaisen tiedustelun voi tehdä EITCI-instituutti tai suoraan sertifikaatin haltija dekaanille yhdessä relevianttisten EITC/EITCA-sertifikaattien ja niiden lisäysten kanssa) - ECTS-pisteiden hyväksymishakemusasiakirjojen mallit voidaan ladata sertifikaattien ansaitsemisen jälkeen). Sekä EITC- että EITCA-sertifikaatit toimitetaan yksityiskohtaisilla ohjelmalisäyksillä, jotka mahdollistavat sisällöltään vastaavuuden vastaavan yliopistokurssin tai vastaavan tutkintotodistuksen ja pätevyyden määrän asianmukaisen huomioon ottamisen jopa niiden maiden yliopistoissa, jotka eivät osallistu ECTS-järjestelmään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että EITCA-akatemiat koostuvat yksittäisten EITC-sertifiointiohjelmien ryhmistä, joille jokaiselle on annettu määrätty määrä ECTS-opintopisteitä, jotka myönnetään varmentamisen haltijalle sertifikaatin saamisen jälkeen. EITC/EITCA -väriasteikkoon perustuva arviointiasteikko on myös täysin yhteensopiva ECTS-luokitteluasteikon kanssa.

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS) toimii EU-pohjaisena standardina, jolla voidaan vertailla korkeakouluopiskelijoiden akateemista suoritusta ja suoritusta kaikkialla Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, jotka haluavat osallistua ECTS-standardiin. Menestyksekkäästi suoritetuista kursseista myönnetään vastaava määrä ECTS-opintopisteitä. ECTS-opintosuoritusten perusteella voidaan vertailla eri korkeakoulujen kurssien monimutkaisuutta ja näiden korkeakoulujen välisillä sopimuksilla tunnustetaan ECTS-opintoviikkojen perusteella eri laitoksissa suoritetut kurssit EU: n opiskelijoiden ja ulkomailla opiskelujen kansainväliselle vaihdolle. On huomattava, että monissa maissa on samanlaiset standardit, jotka voivat helposti myös ottaa huomioon ECTS-opinnot yksittäisen hakemuksen perusteella.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp on lyhenne sanoista Digital Competence Framework for Citizens, ja sen on kehittänyt Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus.

DigComp-kehys ulottuvuudessaan 1 viittaa kansalaisten henkilökohtaisten digitaalisten taitojen viiteen avainkomponenttiin (tai alueeseen):

 1. Tieto- ja datalukutaito
 2. Viestintä ja yhteistyö
 3. Digitaalisen sisällön luominen
 4. Turvallisuus
 5. Ongelmanratkaisu

Määritelmänsä mukaisesti DigComp pyrkii tarjoamaan kansalaisille yhtenäisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen henkilökohtaisiin ja yleisiin digitaalisiin osaamisalueisiinsa vastakohtana IT-sovellussuuntautuneisiin osaamiseen digitaalisten teknologioiden eri osa-alueilla.

Tämä on erilainen lähestymistapa kuin eurooppalaisen IT-sertifiointikehyksen määrittelyssä käytetty lähestymistapa, jolla pyritään sertifioimaan asiaankuuluvat digitaaliset kompetenssit tietyillä IT-sovellusten alueilla, kuten tekoälyssä, kyberturvallisuudessa, verkkokehityksessä, tietokonegrafiikassa, ohjelmoinnissa, etätyössä, eLearning, eGovernment ja eAdministration, Business Information Systems jne. Eurooppalaisen IT-sertifiointikehyksen rakenne sisältää EITCA Academyn (European IT Certification Academy) -ohjelmat, jotka käsittelevät näitä sovellettavien digitaalisten taitojen alueita aloittelija-, keskitason ja ammattitasolla. Asiaankuuluvien sovellettavien digitaalisten taitojen lisäksi eurooppalaisessa IT-sertifiointikehyksessä on myös EITCA/KC Key Competencies Academy -sertifiointiohjelma, joka on suunnattu ns. yleisluonteisten digitaalisten avaintaitojen sertifioimiseen. Pitkä oppiminen digitaalisessa kontekstissa ja DigComp-kehyksessä.

Vaikka sekä eurooppalaiset IT-sertifiointi- että DigComp-kehykset ovat täysin toimittajariippumattomia, eurooppalaiset IT-sertifiointikehykset kattavat laajemman digitaaliset taidot kuin nykyinen DigComp, koska se sertifioi asiaankuuluvat digitaaliset taidot sekä aloittelijan että kansalaisen tasolla (erityisesti EITCA/KC Key Competencies Academy -sertifiointiohjelma, joka on tiiviisti linjassa nykyisen DigComp 2.2 -kehysmääritelmän kanssa, sekä ammattitasoilla (mukaan lukien keski- ja edistyneet tasot). DigComp-kehys ei tällä hetkellä viittaa IT-ammattilaisten digitaalisten taitojen sertifiointiin.

EITCA/KC Key Competencies Academy sopii hyvin yhteen DigComp-kehyksen kanssa, mukaan lukien tieto- ja tietolukutaito, viestintä ja yhteistyö, digitaalisen sisällön luominen, turvallisuus ja ongelmanratkaisu. Tämä kohdistus voidaan kartoittaa seuraavalla tavalla:

 1. Tieto- ja datalukutaito:
  1. Selvittää tietotarpeita, paikantaa ja hakea digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä. Lähteen ja sen sisällön merkityksen arvioiminen. Tallentaa, hallita ja järjestää digitaalista dataa, tietoa ja sisältöä.
   1. Ensisijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies
    1. EITCA/KC Key Competencies -ohjelman EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/INT/ITAF Internet-tekniikoiden ja sovellusten perusteet
     2. EITC/BI/ECIM-verkkokaupan ja Internet-markkinoinnin perusteet
     3. EITC/BI/OOW Tekstinkäsittelyohjelmiston perusteet
     4. EITC/BI/OO Office-ohjelmiston perusteet
     5. EITC/BI/OOC Taulukkolaskentaohjelmiston perusteet
     6. EITC/DB/DDEF-tietokannat ja tietotekniikan perusteet
     7. EITC/DB/DDMS-tietokannat ja tietokantojen hallintajärjestelmät
     8. EITC/OS/MSSAM Ohjelmistojen hallinta ja hallinta
   2. Toissijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/AI Artificial Intelligence
 1. Viestintä ja yhteistyö:
  1. Olla vuorovaikutuksessa, kommunikoida ja tehdä yhteistyötä digitaalisten teknologioiden avulla samalla kun on tietoinen kulttuurisesta ja sukupolvien monimuotoisuudesta. Osallistua yhteiskuntaan julkisten ja yksityisten digitaalisten palveluiden ja osallistavan kansalaisuuden kautta. Hallita digitaalista läsnäoloaan, identiteettiään ja mainetta.
   1. Ensisijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies
    1. EITCA/KC Key Competencies -ohjelman EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/TT/MSF Mobile -järjestelmien perusteet
     2. EITC/BI/TF etätyön perusteet
     3. EITC/BI/CAPMF Tietokoneavusteiset projektihallinnan perusteet
     4. EITC/INT/ITAF Internet-tekniikoiden ja sovellusten perusteet
     5. EITC/CN/CNF Tietokoneverkkojen perusteet
     6. EITC/BI/ITIM Tietotekniikat johtamisessa
   2. Toissijaisten EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/TC:n etätyökompetenssit, EITCA/BI-yritystiedot
 1. Digitaalisen sisällön luominen:
  1. Digitaalisen sisällön luominen ja muokkaaminen Tietojen ja sisällön parantaminen ja integroiminen olemassa olevaan tietokokonaisuuteen ymmärtäen samalla, miten tekijänoikeuksia ja lisenssejä sovelletaan. Osaa antaa ymmärrettäviä ohjeita tietokonejärjestelmälle.
   1. Ensisijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies
    1. EITCA/KC Key Competencies -ohjelman EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/SE/CPF Tietokoneohjelmoinnin perusteet
     2. EITC/CG/CGVF Tietokonegrafiikan ja visualisoinnin perusteet
     3. EITC/CG/APS rasterigrafiikkakäsittelyohjelmisto
     4. EITC/CG/VICG Visuaalinen tunnistaminen tietokonegrafiikassa
     5. EITC/BI/OOI Multimediaesitysohjelmiston perusteet
     6. EITC/INT/JOOM Verkkosivujen suunnittelun ja sisällönhallintajärjestelmien perusteet
     7. EITC/BI/GADW Internet-mainonnan ja markkinoinnin perusteet
   2. Toissijaisten EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. EITCA/CG Computer Graphics -osaosa EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/CG/AI: Vektorigrafiikkakäsittelyohjelmisto
     2. EITC/CG/AIDF: Pöytäjulkaisuohjelmisto
     3. EITC/CG/BL: 3D-grafiikkasuunnittelu- ja visualisointiohjelmisto
     4. EITC/CG/VR: Virtual Reality 3D -grafiikkaohjelmisto
     5. EITC/CG/ADPD: Taiteellinen digitaalinen muotokuvapiirros
    1. EITCA/WD Web Development -osapuolen EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/WD/HCF: HTML- ja CSS-perusteet
     2. EITC/WD/JSF: JavaScriptin perusteet
     3. EITC/WD/PMSF: PHP ja MySQL Fundamentals
 1. Turvallisuus:
  1. Laitteiden, sisällön, henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseksi digitaalisissa ympäristöissä. Suojella fyysistä ja henkistä terveyttä ja olla tietoinen digitaalisista tekniikoista sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi. Olla tietoinen digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutuksista.
   1. Ensisijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies
    1. EITCA/KC Key Competencies -ohjelman EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/OS/MSW Käyttöjärjestelmien hallinnan perusteet
     2. EITC/IS/ISCF Tietoturvan ja salauksen perusteet
     3. EITC/IS/EEIS Sähköisen talouden tietoturva
   2. Toissijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/IS IT Security
    1. EITCA/IS IT Securityn osatekijän EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/IS/CSSF: Computer Systems Security Fundamentals
     2. EITC/IS/ACSS: Advanced Computer Systems Security
 1. Ongelmanratkaisu:
  1. Tunnistaa tarpeita ja ongelmia sekä ratkaista käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä. Käyttää digitaalisia työkaluja innovoida prosesseja ja tuotteita. Pysyäksesi ajan tasalla digitaalisesta kehityksestä.
   1. Ensisijainen EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies
    1. EITCA/KC Key Competencies -ohjelman EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/AI/AIF Keinotekoisen älykkyyden perusteet
     2. EITC/BI/BAS Liike- ja hallinto-ohjelmistot
   2. Toissijaisten EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. EITCA/BI Business Informationin, EITCA/AI tekoälyn osatekijän EITC-ohjelmien kartoitus:
     1. EITC/CP/PPF: Python-ohjelmoinnin perusteet
     2. EITC/AI/MLP: koneoppiminen Pythonilla
     3. EITC/AI/ADL: Advanced Deep Learning
     4. EITC/AI/ARL: Advanced Enforced Learning

DigComp-kehyksen dimensiossa 2 on tällä hetkellä määritelty 21 osa-aluetta dimensio 5:n viidestä suuresta digitaalisten taitojen osa-alueesta. Nämä kompetenssien otsikot ja kuvaukset voidaan myös kartoittaa suhteessa Euroopan IT-sertifiointiohjelmiin. Mitä tulee dimensioiden 1 ja 1 yhteiseen pohtimiseen DigComp-kehyksestä, eurooppalaisen IT-sertifiointikehyksen tärkeimpien EITCA-ohjelmien kartoitus on seuraava:

1. Tieto- ja tietolukutaito
Kompetenssit (ulottuvuus 2)

 • 1.1 Tietojen, tietojen ja digitaalisen sisällön selaus, haku ja suodatus
  Artikuloida tietotarpeita, etsiä dataa, tietoa ja sisältöä digitaalisista ympäristöistä, päästä niihin käsiksi ja navigoida niiden välillä. Luoda ja päivittää henkilökohtaisia ​​hakustrategioita.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 1.2 Datan, tiedon ja digitaalisen sisällön arviointi
  Analysoida, vertailla ja arvioida kriittisesti tietolähteiden, tiedon ja digitaalisen sisällön uskottavuutta ja luotettavuutta. Analysoida, tulkita ja arvioida kriittisesti dataa, tietoa ja digitaalista sisältöä.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/BI Business Information
 • 1.3 Datan, tiedon ja digitaalisen sisällön hallinta
  Järjestä, tallentaa ja hakea dataa, tietoa ja sisältöä digitaalisissa ympäristöissä. Järjestä ja prosessoida niitä jäsennellyssä ympäristössä.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development

2. Viestintä ja yhteistyö
Kompetenssit (ulottuvuus 2)

 • 2.1 Vuorovaikutus digitaalitekniikan avulla
  Olla vuorovaikutuksessa erilaisten digitaalisten teknologioiden avulla ja ymmärtää sopivat digitaaliset viestintävälineet tiettyyn kontekstiin.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development
 • 2.2 Jakaminen digitaalitekniikan avulla
  Datan, tiedon ja digitaalisen sisällön jakaminen muiden kanssa asianmukaisten digitaalitekniikoiden avulla. Toimia välittäjänä, tietää viittaus- ja attribuutiokäytännöistä.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development
 • 2.3 Kansalaisuuden edistäminen digitaalitekniikan avulla
  Osallistua yhteiskuntaan käyttämällä julkisia ja yksityisiä digitaalisia palveluita. Etsiä mahdollisuuksia itsensä vahvistamiseen ja osallistavaan kansalaisuuteen tarkoituksenmukaisten digitaalitekniikoiden avulla.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/AI Artificial Intelligence, EITCA/WD Web Development
 • 2.4 Yhteistyö digitaalisten teknologioiden avulla
  Käyttää digitaalisia työkaluja ja teknologioita yhteistyöprosesseihin sekä resurssien ja tiedon yhteisrakentamiseen ja -luomiseen.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/TC-etätyökompetenssit, EITCA/WD-verkkokehitys, EITCA/BI-yritystiedot
 • 2.5 Netiketti
  Olla tietoinen käyttäytymisnormeista ja osaamisesta käytettäessä digitaaliteknologiaa ja vuorovaikutuksessa digitaalisissa ympäristöissä. Mukauttaa viestintästrategiat tietylle yleisölle ja olla tietoinen kulttuurisesta ja sukupolvien monimuotoisuudesta digitaalisissa ympäristöissä.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies
 • 2.6 Digitaalisen identiteetin hallinta
  Luoda ja hallita yhtä tai useampaa digitaalista identiteettiä, osata suojella omaa mainetta, käsitellä tuottamaa dataa useiden digitaalisten työkalujen, ympäristöjen ja palvelujen kautta.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/IS IT Security

3. Digitaalisen sisällön luominen
Kompetenssit (ulottuvuus 2)

 • 3.1 Digitaalisen sisällön kehittäminen
  Luoda ja muokata digitaalista sisältöä eri muodoissa, ilmaista itseäsi digitaalisin keinoin.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Digitaalisen sisällön integrointi ja uudelleen kehittäminen
  Muokkaa, jalostaa, parantaa ja integroida tietoa ja sisältöä olemassa olevaan tietojoukkoon uuden, alkuperäisen ja relevantin sisällön ja tiedon luomiseksi.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Tekijänoikeus ja lisenssit
  Ymmärtääksesi, miten tekijänoikeudet ja lisenssit koskevat dataa, tietoa ja digitaalista sisältöä.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/KC Key Competencies, EITCA/IS IT Security
 • 3.4 Ohjelmointi
  Suunnitella ja kehittää sarja ymmärrettäviä ohjeita laskentajärjestelmälle tietyn ongelman ratkaisemiseksi tai tietyn tehtävän suorittamiseksi.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/WD Web Development

4. turvallisuus
Kompetenssit (ulottuvuus 2)

 • 4.1 Suojalaitteet
  Suojaa laitteita ja digitaalista sisältöä sekä ymmärtää digitaalisissa ympäristöissä esiintyviä riskejä ja uhkia. Tietää turvatoimista ja ottaa asianmukaisesti huomioon luotettavuus ja yksityisyys.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/IS IT Security
 • 4.2 Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
  Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseksi digitaalisissa ympäristöissä. Ymmärtää kuinka käyttää ja jakaa henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja samalla kun pystytään suojelemaan itseään ja muita vahingoilta. Ymmärtääksemme, että digitaaliset palvelut käyttävät "tietosuojakäytäntöä" ilmoittaakseen, kuinka henkilötietoja käytetään.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/IS IT Security
 • 4.3 Terveyden ja hyvinvoinnin suojelu
  Pystyä välttämään terveysriskejä sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin uhkia digitaaliteknologiaa käytettäessä. Pystyä suojelemaan itseään ja muita mahdollisilta vaaroilta digitaalisissa ympäristöissä (esim. verkkokiusaamiselta). Olla tietoinen digitaalisista tekniikoista sosiaalisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/IS IT Security
 • 4.4 Ympäristönsuojelu
  Olla tietoinen digitaalisten teknologioiden ja niiden käytön ympäristövaikutuksista.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/IS IT Security

5. Ongelmanratkaisu
Kompetenssit (ulottuvuus 2)

 • 5.1 Teknisten ongelmien ratkaiseminen
  Tunnistaa teknisiä ongelmia käytettäessä laitteita ja digitaalisia ympäristöjä sekä ratkaista niitä (vianmäärityksestä monimutkaisempien ongelmien ratkaisemiseen).
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.2 Tarpeiden ja teknisten vastausten tunnistaminen
  Arvioida tarpeita ja tunnistaa, arvioida, valita ja käyttää digitaalisia työkaluja ja mahdollisia teknisiä ratkaisuja niiden ratkaisemiseksi. Säätää ja mukauttaa digitaalisia ympäristöjä henkilökohtaisiin tarpeisiin (esim. saavutettavuus).
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.3 Luova digitaaliteknologian käyttö
  Käyttää digitaalisia työkaluja ja teknologioita tiedon luomiseen ja prosessien ja tuotteiden innovointiin. Osallistua yksilöllisesti ja kollektiivisesti kognitiiviseen prosessointiin ymmärtääkseen ja ratkaistakseen käsitteellisiä ongelmia ja ongelmatilanteita digitaalisissa ympäristöissä.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.4 Digitaalisen osaamisen puutteiden tunnistaminen
  Ymmärtää, missä omaa digitaalista osaamista pitää parantaa tai päivittää. Pystyä tukemaan muita heidän digitaalisen osaamisensa kehittämisessä. Etsiä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja pysyä ajan tasalla digitaalisen kehityksen kanssa.
 • EITCA-ohjelmien kartoitus: EITCA/AI Artificial Intelligence

DigComp 2.2 esitteli lisämitat, jotka hahmottelevat vastaavasti:

 • Taitotasot (ulottuvuus 3)
 • Esimerkkejä tiedoista, taidoista ja asenteista (ulottuvuus 4)
 • Käyttötapaukset (ulottuvuus 5).

Uusin julkaisu DigComp 2.2, esittelee konsolidoidun viitekehyksen.

Lisää tietoa DigComp 2.2 -mallista löytyy osoitteesta Yhteinen tutkimuskeskus.

European IT Certification (EITC) ja European IT Certification Academy (EITCA) ovat tietotekniikan ammattisertifiointiohjelmia, eivätkä ne sellaisenaan ole yliopisto- tai akateemisia tutkinto-ohjelmia, koska niiden on noudatettava kansallisia korkeakoulutuspuitteita, joissa akateeminen asteet ovat säänneltyjä. Eurooppalaista IT-sertifiointiohjelmaa ei toteuteta minkään EU:n jäsenvaltion kansallisia yliopisto-ohjelmia ja akateemisia tutkintoja säätelevän lainsäädäntökehyksen puitteissa.

Sen sijaan EITC/EITCA Certification -ohjelmat ovat ammatillisten pätevyystodistusohjelmia, jotka EITCI Institute on akkreditoinut näiden ohjelmien kansainvälinen sertifiointiviranomainen, joka myöntää vastaavat pätevyystodistusasiakirjat. Näin ollen vastaavuuden suhteen EITC/EITCA-sertifiointeja voitaisiin verrata muihin ammatillisiin IT-sertifiointeihin, jotka eivät ole riippuvaisia ​​IT-toimittajista, toisin kuin suositut toimittajakeskeiset IT-sertifikaatit, joita tarjoavat esim. Microsoft, Adobe, Google jne. EITCA-akatemian (tai minkä tahansa sen EITC-ohjelman) osallistujalle myönnetään EITCI-instituutin myöntämä ja vahvistama ammatillinen eurooppalainen IT-sertifikaatti, joka todistaa virallisesti asiantuntemuksen myönnetyn sertifikaatin kannalta merkityksellisellä alalla. Tämä todistus ei kuitenkaan muodollisesti vastaa korkeakoulututkintoa tai korkeakoulututkintoa huolimatta siitä, että EITCA-Akatemian opetussuunnitelman kattavuutta voidaan verrata opetussuunnitelman osoittaman pätevyyden ja jatko-opintojen etenemisen suhteen, tutkintojen kattavuudella, joka vastaa koulutusta. EQF tason 6 viite.

Standardi tarjoaa ammatillisen pätevyyden todistuksen tärkeimpien IT-sovellusalojen ammatillisesta erikoistumisesta. Jos on olemassa julkisia tai yksityisiä säännöksiä, jotka muodollisesti edellyttävät tietojenkäsittelytieteen akateemista tutkintoa (joko kandidaatin tai maisterin tutkintoa) ja asiaankuuluvaa korkeakoulututkintoa, joka on myönnetty jossain kansallisessa korkeakoulujärjestelmässä haettavassa työpaikassa , EITCA Academy Certification ja kaikki siihen kuuluvat EITC-sertifikaatit, vaikka ne muodostavatkin kattavan todistuksen haltijan IT-kompetensseista, eivät salli akateemisen tutkinnon pakollisen kriteerin läpäisemistä. Monissa tapauksissa tällaiset muodolliset vaatimuskriteerit eivät kuitenkaan ole olemassa jopa erittäin ammattimaisissa IT-töissä, tai jos ne ovat olemassa, työnantaja voi harkita ne uudelleen, jos hakemus on muuten vahva. Monet menestyneet IT-ammattilaiset, joilla on pitkälle edennyt ura tekniikan ja liike-elämän aloilla, eivät ole tietotekniikan tutkijoita yliopistokoulutuksensa ja akateemisen tutkinnon perusteella. Sen sijaan käytännön taidot, kiinnostus tietotekniikkaan, asiallinen kokemus ja mahdollisesti ammatillisen osaamisen todistus erilaisissa kansainvälisissä sertifiointiohjelmissa, kuten eurooppalaisessa IT-sertifiointistandardissa, voivat silti olla riittävä todiste IT-taidoista ja pätevyydestä työnantajalle tai urakoitsijalle.

Sekä EITC- että EITCA Academy -sertifikaatit tarjoavat muodollisen, kansainvälisesti tunnustetun todistuksen yksilön osaamisesta tietyillä tietotekniikan aloilla, jotka liittyvät soveltuviin ja käytännöllisiin työmarkkina-alueilla. EITC/EITCA-sertifikaatit koostuvat muodollisista IT-pätevyystodistuksista, jotka joko tukevat tai korvaavat muita muodollisia tapoja vahvistaa korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen yhteydessä hankitut tiedot, taidot ja pätevyys (mukaan lukien yliopistojen ja koulujen kansalliset tutkintotodistukset). Tässä suhteessa EITC- ja EITCA Academy -sertifiointeihin liittyy yksityiskohtainen sertifiointilisä, joka sisältää standardoidun kuvauksen sertifikaatinhaltijan hankkimien IT-kompetenssien sisällöstä, monimutkaisuudesta ja tasosta. Se on suunniteltu apuna näiden pätevyyksien tunnustamisessa ammatillisilla aloilla. toimintaa.

EITC ja EITCA Academy -sertifiointiohjelma, jota toteutetaan Brysselissä sijaitsevan Euroopan tietotekniikan sertifiointilaitoksen (EITCI) johdolla, antaa tuloksen, kun online-tutkimusmenettely on suoritettu onnistuneesti myöntäessään asiaankuuluvat EITC/EITCA Academy -sertifikaatit, jotka on annettu digitaalisesti Brysselissä, EU sekä yksityiskohtaiset sertifikaattilisäosat.

Sertifiointi on mahdollista sekä valitun IT-erikoistumisen täydessä EITCA Academy -ohjelmassa (suorittamalla kokeiden onnistuminen kaikissa EITCA-ohjelmissa, jotka sisältyvät vastaavaan EITCA Academy -ohjelmaan, annetaan EITCA Academy -sertifikaatti ja sertifikaattilisä kaikkien asiaankuuluvien EITC-sertifikaattien kanssa) , samoin kuin erikoistuneemmissa yksittäisissä EITC-ohjelmissa (yksittäinen koe ja yksittäinen EITC-sertifikaatti, joka annetaan kussakin vastaavassa EITC-ohjelmassa).

EITCA-akatemia ja EITC-sertifiointimenettelyt johtavat paitsi asianmukaisesti turvattujen digitaalisten sertifikaattien myöntämiseen (EITCA-akatemian tapauksessa, jossa on yksityiskohtaiset sertifikaattilisäosat ja kaikki asiaankuuluvat EITC-sertifikaatit, ja EITC-sertifikaattien tapauksessa, joissa on yksityiskohtainen kuvaus itse Certifacate-ohjelmassa), mutta myös asiaankuuluvien validointipalvelujen tarjoamisen kanssa. Digitaaliset EITC/EITCA-sertifikaatit olisi ymmärrettävä niiden ainutlaatuisiksi tunnusnumeroiksi, jotka anettaessa suojattujen henkilötietojen mukana EITCI Institute -sertifikaatin validointijärjestelmään mahdollistavat hallussa olevien sertifikaattien online-varmennuksen sekä sertifikaatin haltijan suorittaman ohjelman laajuuden yksityiskohdat. samoin kuin sopivien tulostusvalmiiden sertifikaattien versioiden ja lisäysten tulostaminen. EITC-sertifikaatit (saatu yksittäin tai osana EITCA Academy -ohjelmaa) on suunniteltu tunnuksella, joka sisältää visuaalisia tunnisteita (QR-koodeja), jotka mahdollistavat automaattisen koneentunnistuksen ja sertifikaattitarkistuksen visuaalisten tunnisteiden skannaussovellusten avulla.

EITC/EITCA-sertifikaattien suojatun paperimuodon myöntäminen on mahdollista valinnaisesti kansainvälisen toimituksen ohella (paperimuodossa sertifikaattien myöntäminen vaatii lisämaksuja, jotka riippuvat fyysisesti turvattujen todistusten jäljennösten määrästä sekä paperin kansainvälisistä toimituspalveluista). Varmenteiden lähetys Brysselistä maasi). On myös mahdollista käyttää pysyvästi tai väliaikaisesti vain digitaalisia EITC/EITCA-varmenteita (jotka voit tarvittaessa tulostaa itse viitevalmiissa paperimuodossa EITC/EITCA-sertifikaattien validoinnin sähköisestä palvelusta).

European IT Certification Institute tekee standardinmukaista yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten IT-sertifioinnin haltijoiden kanssa, kun he ovat saaneet ohjelmansa päätökseen.

Tämä sisältää tukea digitaalisissa työharjoitteluissa sekä mahdollisuudet suoraan yhteistyöhön EITCI-instituutin tai sen kumppaneiden kanssa, jotka etsivät IT-ammattilaisia ​​työhön.

Kaikilla osallistujilla on myös pääsy opetussuunnitelmien didaktisiin viitealustoihin ja alan asiantuntijoiden konsultteihin, jotka ovat käytettävissä neuvomaan ammattimaiseen CV:n kirjoittamiseen tai haastatteluihin tiettyjen erikoisalojen aloilla, kuten verkkokehitys, tekoäly, kyberturvallisuus, pilvilaskenta jne. .

European IT Certification Institute on myös kehittänyt oman ilmaisen palvelun (IT ID) auttaakseen eurooppalaisia ​​IT-sertifioinnin haltijoita rakentamaan nykyaikaisia ​​digitaalisia CV:itä työhakemusten tueksi.

Kuinka edetä sisään3 yksinkertaista vaihetta

EITCA Academy toteutetaan verkossa eurooppalaisen IT-sertifiointistandardin mukaisesti. Kaikki muodollisuudet hoidetaan etänä. Ilmoittautuaksesi seuraa näitä ohjeita.

Löydä sertifikaatti

Selaa sertifikaatteja saatavana kiinnostavallasi alalla

Lisää tilaukseen

Lisää valitut sertifikaatit ilmoittautumistilauksesi ja tarkista

Ilmoittaudu

Suorita maksu, jotta voit ilmoittautua valitsemaasi ohjelmaan

TOP
Keskustele tuen kanssa
Keskustele tuen kanssa
Kysymyksiä, epäilyksiä, ongelmia? Olemme täällä auttaaksemme sinua!
Yhdistetään ...
Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
:
:
:
Onko sinulla kysyttävää? Kysy meiltä!
:
:
Chat-istunto on päättynyt. Kiitos!
Arvioi saamasi tuki.
hyvä Huono